Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Reklamacja imprezy turystycznej - wzór z omówieniem

reklamacja imprezy turystycznej
Data: 2015-06-22 Kategoria: Wzory pism Tag artykułu: reklamacja imprezy turystycznej Autor: Ewa Całus

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym, warto poświęcić trochę uwagi tematyce reklamacji imprez turystycznych, zwłaszcza że z roku na rok Polacy coraz chętniej uczestniczą w różnego rodzaju wycieczkach organizowanych przez biura podróży. Niezależnie od tego, czy wykupiliśmy wycieczkę w ofercie last minute po obniżonej cenie, czy w normalnym trybie, nam, jako klientom biur turystycznych, przysługują liczne zabezpieczenia otrzymania pełnowartościowej usługi turystycznej oraz możliwość złożenia reklamacji w przypadku niewywiązania się organizatora imprezy z umowy. Często zdarza się, że uczestnik imprezy turystycznej, zamiast wracać z niej zadowolony, jest rozczarowany, ponieważ organizator turystyki nie zapewnił mu warunków, do których świadczenia zobowiązał się w umowie.

Czym jest impreza turystyczna?

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych w art. 3 pkt 2 definiuje imprezę turystyczną  jako:

 

co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

 

W myśl zaś art. 3 pkt 1 usługi turystyczne to:

 

  • usługi przewodnickie,

  • usługi hotelarskie,

  • wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

Podstawa prawna dochodzenia roszczeń w usługach turystycznych

Art. 11 ustawy o usługach turystycznych jako podstawę prawną dochodzenia roszczeń przez klienta wskazuje przepisy o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania z kodeksu cywilnego. Ustawa o usługach turystycznych wprowadza przepisy szczególne uzupełniającą te reguły. Problematykę złożenia reklamacji i procedury reklamacyjnej reguluje art. 16b ustawy o usługach turystycznych.

 

Art. 16b. 1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

2. Umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

4. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

5. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

 

Przepis ten normuje nie tylko reklamację w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale także problematykę zawiadomienia o uchybieniu. Nas jednak będzie interesować procedura reklamacyjna.

Reklamacja imprezy turystycznej - tryby dochodzenia roszczeń

Postępowanie reklamacyjne nie ma charakteru obligatoryjnego. Klient może zatem od razu wystąpić na drogę sądową. Jednak warto zadać sobie pytanie, czy nie lepiej uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego w sytuacji, gdy realne jest, że organizator imprezy turystycznej przychyli się do złożonej reklamacji. Niezadowolony turysta może się poskarżyć na działalność biura także do samorządu gospodarczego, do którego ono należy, do urzędu marszałkowskiego województwa, w którym zostało zarejestrowane, czy do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Złożenie skargi nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem reklamacji.

Termin złożenia reklamacji usługi turystycznej

Niezadowolony turysta powinien złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia wyjazdu. Organizator turystyki nie może w umowie skracać wskazanego 30-dniowego terminu - wszelkie tego typu postanowienia umowne będą uznane za klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia umowne). Organizator imprezy powinien ustosunkować się do naszej reklamacji w terminie 30 dni od jej złożenia, w przypadku gdy reklamacja została złożona po zakończeniu imprezy turystycznej, lub 30 dni od dnia zakończenia imprezy, jeżeli klient złożył reklamację w trakcie jej trwania. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

Data: 2015-06-22 Kategoria: Wzory pism
pdf
wzór pisma w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów pisma PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór pisma w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów pisma DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.