Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Remont czy modernizacja w kosztach uzyskania przychodu

Remont czy modernizacja - różnice ewidencji
Data: 2017-02-16 Kategoria: Środki trwałe Tag artykułu: remont czy modernizacja Autor: Rafał Styczyński

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej korzystają z różnego rodzaju środków trwałych. Podczas ich używania często ponoszą wydatki na ich remont lub modernizację. Rozróżnienie pojęć remontu i modernizacji ma niezwykle istotne znaczenie na gruncie przepisów podatkowych - od prawidłowego zakwalifikowania danych wydatków będzie zależał sposób rozliczenia. Rozstrzyganie, czy prace związane ze środkiem trwałym to remont czy modernizacja, stanowi jeden z częstszych punktów sporu między podatnikami a organami podatkowymi.

Remont czy modernizacja - podstawowe różnice

Rozróżnienie pojęć remontu i modernizacji na gruncie podatków dochodowych ma znaczenie. Jeżeli wydatki zostaną poniesione na remont środka trwałego, bez względu na ich wielkość, będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Natomiast jeśli celem ich poniesienia będzie ulepszenie środka trwałego, to jeśli ich suma w ciągu roku podatkowego przekroczy kwotę stanowiąca podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych (3500 zł), nie będą traktowane jako koszty uzyskania przychodów, tylko powiększą wartość początkową środka trwałego.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż środki trwałe zostaną ulepszone, jeśli:

  • wydatki zostały poniesione na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację,

  • suma tych wydatków w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł oraz

  • wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji remontu, dlatego posiłkowo należy posługiwać się definicją remontu zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy prawo budowlane. Według tego przepisu – remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Przykład 1.

Podatnik kupił maszynę za 400 000 zł. Zastosował do jego amortyzacji, zgodnie z wykazem, stawkę 14%  i nalicza w koszty z tego tytułu 4666 zł (400 000 zł x 14% = 56 000, 56 000 / 12) jako miesięczny odpis amortyzacyjny. Po rozpoczęciu amortyzacji podatnik wydał na modernizację urządzenia 100 000 zł. Z tego też powodu musi podwyższyć wartość początkową tego środka trwałego. Nowy odpis amortyzacyjny wynosił będzie 5833 zł (400 000 + 100 000 = 500 000, 500 000 x 14% = 70 000 zł, 70 000 / 12).

Natomiast jako ulepszenie należy zaklasyfikować nakłady poniesione na środek trwały, które przede wszystkim powodują wzrost jego wartości użytkowej w porównaniu do wartości z dnia oddania do używania. Ulepszenie powinno być mierzone w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych oraz kosztami ich eksploatacji. Może ono przybrać postać:

  • przebudowy, czyli przeprowadzenia robót budowlanych powodujących zmianę stanu środka trwałego,

  • rozbudowy, czyli zmiany polegającej na powiększeniu np. powierzchni użytkowej lub kubatury środka trwałego,

  • rekonstrukcji, czyli odtworzenia nieistniejących dotychczas, np. zniszczonych lub zużytych, składników majątku,

  • adaptacji, czyli nadania nowych cech użytkowych składnikowi majątku, aby służył innym celom niż dotychczas,

  • modernizacji, czyli unowocześnienia.

Często trudno jest we własnym zakresie jednoznacznie rozstrzygnąć, czy zakres przeprowadzonych prac to remont czy modernizacja.

Co niezwykle istotne, o potraktowaniu konkretnych prac jako remontu czy modernizacji nie decyduje wola podatnika, lecz zakres rzeczowy wykonywanych prac. W przypadkach wątpliwych konieczne może okazać się powołanie biegłego ds. budowlanych.

Poniżej przedstawione są wydatki których kwalifikacja jako remont czy modernizacja najczęściej wzbudzają problemy dla przedsiębiorców i wywołują spory z organami podatkowymi.

Data: 2017-02-16 Kategoria: Środki trwałe