Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rozliczenia przedsiębiorców - 2012

Data: 2013-06-17 Kategoria: Wskaźniki

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Miesiącluty 2012 r.
Równowartość 15.000 euro 63 405 zł.
Tabela NBP (nr) z dnia 31.01.2012 r. (21/A/NBP/2012)
Data: 2013-06-17 Kategoria: Wskaźniki