Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 15) - Kodeks pracy - zatrudnienie pracownika - cz. II

Obowiązki pracodawcy a zatrudnienie pracownika
Data: 2016-04-06 Kategoria: Zakładanie działalności Tag artykułu: zatrudnienie pracownika Autor: Julita Podhorodecka

Zatrudnienie pracownika - obowiązki pracodawcy i zatrudnionego

Kodeks pracy określa otwarty katalog obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Są to podstawowe zasady dotyczące warunków zawarcia stosunku pracy.

Podstawowe obowiązki pracodawcy to:

 • poinformowanie zatrudnionych pracowników o:

  • zakresie ich obowiązków,

  • sposobie wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach

  • podstawowych uprawnieniach pracowniczych,

 • organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

  • organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,

  • przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu

 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń,

 • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • stwarzanie pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

 • zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,

 • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

  • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

  • przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 • wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 • udostępnianie pracownikom tekstów przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewnianie pracownikom dostępu do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy.

 • informowanie pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy.

 • przeciwdziałanie mobbingowi.

 • wydanie pracownikowi niezwłocznie świadectwa pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Podstawowe obowiązki pracownika:

 • wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

 • dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

 • przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

Bezpieczeństwo i higiena pracy - zatrudnienie pracownika

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu pracowników omawia Dział dziesiąty Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 207 § 1 Kp to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.   

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Koszty działań podejmowanych w tym zakresie przez pracodawcę nie mogą w żaden sposób obciążać pracowników.

Data: 2016-04-06 Kategoria: Zakładanie działalności