Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Stawka amortyzacji dla nieruchomości - ile wynosi?

Stawka amortyzacji dla nieruchomości - sprawdź ile wynosi
Data: 2017-04-06 Kategoria: Środki trwałe Tag artykułu: stawka amortyzacji dla nieruchomości Autor: Zespół wfirma.pl

Wydatki poniesione na niektóre składniki majątku nie mogą zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - będą one stanowić koszt podatkowy poprzez odpisy amortyzacyjne. Dotyczy to składników majątkowych definiowanych jako środki trwałe. Do środków trwałych w firmie można zaliczyć również nieruchomości. Jednak czy wiesz, jaka powinna być zastosowana stawka amortyzacji dla nieruchomości? Odpowiadamy poniżej.

Środki trwałe a indywidualna stawka amortyzacji dla nieruchomości

Do środków trwałych firmy zalicza się przedmioty, które:

 • stanowią własność lub współwłasność podatnika,

 • zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,

 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

 • przewidywany okres używania w firmie jest dłuższy niż rok,

 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,

przy czym, w przypadku podatników VAT wartością graniczną jest kwota 3500 zł netto.

Jak stanowi art. 22j. pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, indywidualną stawkę amortyzacyjną można zastosować dla:

1) środków trwałych z grupy 3–6 oraz 8 klasyfikacji środków trwałych czyli:

 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne

 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

 • grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,

 • grupa 6 – urządzenie techniczne,

 • grupa 8 – narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane

  a) 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł,

  b) 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000 zł i nie przekracza 50 000 zł,

  c) 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach;

2) środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy;

3) budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 - 10 lat, z wyjątkiem:

  a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,

  b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres amortyzacji - nie może być krótszy niż 3 lata;

4) budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacji dla nieruchomości jest zaczerpnięta z Wykazu stawek amortyzacyjnych i wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Przedsiębiorca, który zamierza zakupić nieruchomość, przed dokonaniem transakcji powinien przemyśleć kwestie nabycia używanej nieruchomości - dzięki przyspieszonej amortyzacji może to okazać się znacznie korzystniejsze niż zakup nowej nieruchomości.

Stawka amortyzacji dla nieruchomości 2,5%

W przypadku nieruchomości wykazanych w grupie 1, podgrupie od 101 do 109 klasyfikacji środków trwałych możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji dla nieruchomości. Jednak w tym celu należy spełnić poniższe warunki:

 • budynek musi być używany dłużej niż rok przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych w firmie,

 • budynek był wcześniej użytkowany w celach prowadzenia działalności gospodarczej,

 • budynek ma charakter niemieszkalny,

 • okres amortyzacji budynku jest nie krótszy niż 10 lat.

Jak udowodnić, że budynek był wcześniej użytkowany?

Przedsiębiorca, który zakupił używaną nieruchomość, powinien mieć na względzie to, czy w razie kontroli będzie musiał udowodnić, iż budynek ten był wcześniej użytkowany przez poprzedniego właściciela.

 

Ważne!

Przepisy podatkowe nie precyzują dokładnie, za pomocą jakich dokumentów podatnik powinien dowieść wcześniejsze użytkowanie budynku przez poprzedniego właściciela.

Data: 2017-04-06 Kategoria: Środki trwałe