Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Stawki amortyzacyjne

stawki amortyzacyjne
Data: 2016-11-21 Kategoria: Środki trwałe Tag artykułu: stawki amortyzacyjne Autor: Magdalena Zdunek

Odpisy amortyzacyjne to nieodzowny element kosztów uzyskania przychodów praktycznie każdego przedsiębiorcy. Ich wysokość w dużej mierze zależy od zastosowanej stawki amortyzacji - w tym artykule zostaną one omówione.

Stawki amortyzacyjne - jak wybrać

Roczne stawki amortyzacji dla poszczególnych kategorii i rodzajów środków trwałych określone są w załączniku numer 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Po ustaleniu odpowiedniej kategorii dla danego środka trwałego, wystarczy sprawdzić w wyżej wspomnianym wykazie, jaka stawka amortyzacji jest odpowiednia.

Jeżeli podatnik ma problemy z ustaleniem, do której kategorii zaliczyć zakupiony środek trwały, a co za tym idzie - jaka jest podstawowa stawka amortyzacji, może zgłosić się o poradę telefoniczną do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Indywidualne stawki amortyzacyjne

Ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych dopuszczają możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji w odniesieniu do niektórych rodzajów środków trwałych, jeżeli te są używane lub ulepszone - stawkę ustala wtedy podatnik, natomiast musi zastosować się do limitów minimalnego okresu amortyzacji danych składników majątku - mówi o tym art. 22j UPDOF oraz art. 16j UPDOP:

 

Podatnicy (...) mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:

1) dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji:

a) 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł,

b) 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000 zł i nie przekracza 50.000 zł,

c) 60 miesięcy - w pozostałych przypadkach;

2) dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy;

3) dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 - 10 lat, z wyjątkiem:

a) trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem,

b) kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych

- dla których okres amortyzacji - nie może być krótszy niż 3 lata;

4) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Data: 2016-11-21 Kategoria: Środki trwałe