Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Udzielenie pełnomocnictwa - wzór z omówieniem

udzielenie pełnomocnictwa
Data: 2015-02-26 Kategoria: Wzory pism Tag artykułu: udzielenie pełnomocnictwa Autor: Zespół wfirma.pl

Często przez natłok obowiązków przedsiębiorca nie jest w stanie osobiście załatwić pewnych spraw. Ma jednak prawo upoważnić osobę trzecią do tego, aby robiła to w jego imieniu. Celem uzyskania skutecznego upoważnienia jest formalne udzielenie pełnomocnictwa.

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo nie jest umową, a jednostronnym oświadczeniem mocodawcy, który upoważnia osobę trzecią - pełnomocnika do wykonywania czynności w jego imieniu.

Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw:

  • ogólne,

  • rodzajowe,

  • szczególne.

Przedsiębiorca udzielając pełnomocnictwa ogólnego, innymi słowy zezwala uczestniczyć pełnomocnikowi w codziennym życiu przedsiębiorstwa i podejmowanych w związku z nim decyzjach. Wykonywane czynności w jego imieniu nie mogą jednak przekraczać czynności zwykłego zarządu. Niestety, bardzo trudno jest jednoznacznie określić jakie czynności to “zwykły zarząd”, ponieważ te pojęcie nie ma swojej ustawowej definicji. Każdorazowo rozstrzyga się to na gruncie konkretnego przypadku.

Jeżeli w oświadczeniu o udzieleniu pełnomocnictwa nie są bliżej sprecyzowane czynności, których dotyczy, przyjmuje się, że jest to pełnomocnictwo ogólne. W tym wypadku konieczne jest sporządzenie takiego upoważnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Co ważne, nie ma możliwości udzielenia generalnego pełnomocnictwa, które obejmowałoby wykonywanie wszystkich czynności w imieniu mocodawcy (zarówno zwykłego zarządu, jak i te przekraczające ich zakres).

Pełnomocnictwo rodzajowe skupia na sobie konkretny rodzaj czynności, które pełnomocnik ma prawo wykonywać w imieniu mocodawcy (np. pełnomocnictwo do podpisywania umów). Wyszczególnienie czynności pozwala na to, aby swym zakresem obejmowały również te wykraczające poza czynności zwykłego zarządu.

Podanie ściśle określonej czynności, do której mocodawca umocowuje pełnomocnika (np. sprzedaż nieruchomości), to pełnomocnictwo szczególne. Często wynika z wymogu ustanowionego przez przepisy prawa.

Udzielenie pełnomocnictwa - forma

Jak już zostało opisane, pełnomocnictwo ogólne musi zostać udzielone w formie pisemnej, w przeciwnym wypadku będzie nieważne. Z kolei w przypadku, gdy wykonanie danej czynności wymaga zachowania określonej formy - pełnomocnictwo także musi przybrać tą formę w celu zachowania mocy prawnej. Przykładem może być czynność udokumentowana aktem notarialnym. W takiej sytuacji pełnomocnictwo także powinno zostać udzielone notarialnie.

Odwołanie pełnomocnictwa

Mocodawca co do zasady może odwołać pełnomocnictwo w każdej chwili. Ma jednak prawo do tego, aby zrezygnować z odwołania (nieodwołalność pełnomocnictwa). W praktyce jest to możliwe, gdy przyczyna rezygnacji jest uzasadniona stosunkiem prawnym, na podstawie którego zostało udzielone pełnomocnictwo.

Należy również wspomnieć, że pełnomocnictwo może utracić moc w przypadku śmierci pełnomocnika lub mocodawcy. Przepisy dopuszczają jednak, by w określonych przypadkach śmierć mocodawcy nie skutkowała wygaśnięciem pełnomocnictwa. Konieczne jest wtedy umieszczenie w jego treści takiego zapisu (np. administrowanie majątkiem mocodawcy po jego śmierci, jeżeli dalsze postępowanie pełnomocnika prowadzone jest w interesie spadkobierców).


Zainteresował Cię temat pełnomocnictwa? Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa ogólnego w procedurach podatkowych!

Data: 2015-02-26 Kategoria: Wzory pism
pdf
wzór pisma w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów pisma PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór pisma w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów pisma DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.