Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Umowa o pracę na zastępstwo z omówieniem

umowa na zastępstwo
Data: 2015-07-13 Kategoria: Wzory umów Tag artykułu: umowa na zastępstwo Autor: Zespół wfirma.pl

Podczas trwania stosunku pracy mogą zdarzyć się sytuacje, które powodują dłuższą usprawiedliwioną nieobecność jednego z pracowników. Przyczyny mogą być różne: urlop macierzyński pracownicy, urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, tymczasowe aresztowanie lub długotrwała niezdolność pracownika do pracy. Pracodawca może wtedy zawrzeć z inną osobą umowę o pracę na okres, w którym pracownik nie będzie pracował. Umowa taka nazywana jest umową o pracę na zastępstwo.

Umowa o pracę na zastępstwo - charakterystyka

Umowa o pracę na zastępstwo jest umową terminową - zawierana jest na okres niezdolności do pracy pracownika. Jej długości nie określa więc ani kodeks pracy, ani żaden inny akt prawny. Mimo określonego czasu, na jaki została zwarta, nie stosuje się do niej art. 25¹ § 1, mówiącego o tym, że zawarcie kolejnej, po dwóch umowach na czas określony, umowy o pracę jest równoznaczne z rozszerzeniem stosunku pracy na czas nieokreślony. Także inne przepisy dotyczące umów na czas określony nie mają do niej zastosowania. Strony mogą natomiast poprzedzić zawarcie umowy na zastępstwo okresem próbnym, trwającym do trzech miesięcy.  

Umowa o pracę na zastępstwo - strony

Umowa o pracę na zastępstwo zawierana jest między pracodawcą, którego pracownik nie może tymczasowo świadczyć pracy, i pracownikiem, który ma go zastąpić. Zawarcie tego typu kontraktu nie powoduje automatycznego zwolnienia osoby, którą ma zastąpić pracownik-strona omawianej umowy. W dalszym ciągu pozostaje ona w stosunku pracy z pracodawcą. Umowa o pracę na zastępstwo powinna zawierać dane zastępowanego pracownika; jeżeli ich w niej nie zawarto (ani żadnych dodatkowych informacji sugerujących, że dany pracownik będzie zastępował innego, np. przyczyna, dla której umowa została zawarta, wskazanie stanowiska itp.), umowa traktowana jest jako umowa na czas określony.

Umowa o pracę na zastępstwo - przedmiot

Przedmiotem umowy o pracę na zastępstwo jest praca, świadczona przez pracownika na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy w miejscu przez niego wskazanym. Zazwyczaj do obowiązków pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, należą te, które wykonywała osoba, którą pracownik zastępuje. Strony jednak mogą rozszerzyć lub zawęzić zakres obowiązków pracownika, jednak w każdym przypadku konieczne jest określenie ich w umowie. Niezależnie jednak od tego, czy obowiązki zastępującego są tożsame z obowiązkami zastępowanego, w umowie musi być ujęty rodzaj i warunki pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar czasu pracy, a także termin rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenie.  

Umowa o pracę na zastępstwo - obowiązki pracownika i pracodawcy

Obowiązki pracownika i pracodawcy, związanych umową o pracę na zastępstwo, co do zasady nie różnią się od tych, które wynikają ze zwykłej umowy o pracę. Pracodawca ma obowiązek dokonać zatrudnienia pracownika, zapewnić mu odpowiednie warunki pracy i dostarczyć niezbędnych narzędzi i materiałów, przeszkolić w zakresie bhp i zasad, panujących w zakładzie pracy. Oprócz tego zobowiązany jest wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w wysokości i terminie, uzgodnionych przez strony w umowie. W miarę możliwości powinien też ułatwiać pracownikowi kształcenie i ponoszenie kwalifikacji.  

Pracownik z kolei powinien wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zasadami bhp i wytycznymi pracodawcy, przestrzegać czasu pracy i regulaminów wewnętrznych zakładu pracy. Powinien poza tym zachować w tajemnicy wszelkie informacje niejawne, które zdobył w trakcie wykonywania pracy. Jego obowiązkiem jest też dbanie o dobre imię zakładu, chronienie jego mienia i przestrzeganie obowiązujących w nim zasad współżycia społecznego.

Umowa o pracę na zastępstwo z pracownicą w ciąży

Pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie pracy, także w przypadku umowy o pracę na zastępstwo. Nie jest ona co prawda tak szeroka, jak w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, ale daje pracownicy pewne przywileje. Określa je art. 177 kodeksu pracy, który mówi, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Chociaż umowa o pracę na zastępstwo nie jest automatycznie przedłużana do dnia porodu (kończy się wraz z terminem określonym w umowie), to zakaz rozwiązywania stosunku pracy z ciężarną gwarantuje pracownicy poczucie bezpieczeństwa.

Data: 2015-07-13 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór umowy w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.