Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Umowa o wykonanie programu komputerowego z omówieniem

umowa o wykonanie programu komputerowego
Data: 2016-07-27 Kategoria: Wzory umów Tag artykułu: umowa o wykonanie programu komputerowego Autor: Zespół wfirma.pl

Umowa o wykonanie programu komputerowego jest często dość złożonym kontraktem. W większości przypadków nie obejmuje tylko samego stworzenia programu komputerowego, ale również takie aspekty jak: udzielenie licencji na stworzony program (lub przeniesienie na nabywcę programu autorskich praw majątkowych), sprzedaż sprzętu komputerowego, wdrożenie powstałego programu do systemów zamawiającego, przeszkolenie pracowników czy świadczenie usług serwisowych. Mamy tu więc do czynienia z umową mieszaną (składa się z elementów innych typów kontraktów). Do wykładni takich umów przede wszystkim znajdą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Postanowienia umów dotyczące wykonania programu komputerowego powinny być wzorowane na regulacjach dotyczących umowy o dzieło.

Umowa o wykonanie programu komputerowego - współdziałanie stron

W przypadku umów o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego najważniejsze znaczenie ma współdziałanie zamawiającego i wykonawcy oprogramowania. Zamawiający musi precyzyjnie i dokładnie określić swoje wymagania w stosunku do programu, który ma być dostarczony. Obowiązek wspólnego działania zamawiającego oprogramowanie z wykonawcą wynika nie tylko z art. 354 § 2 k.c., ale także z art. 640 k.c. Dlatego w umowie kwestia współpracy stron musi być poddana szczegółowej regulacji - bez niej trudno jest stworzyć oprogramowanie, które zaspokajałoby potrzeby zamawiającego.

Powszechna jest więc praktyka, że prace nad stworzeniem i wdrożeniem nowego oprogramowania poprzedza analiza potrzeb zamawiającego. W wyniku przeprowadzonego badania powinna powstać specyfikacja wymagań oprogramowania, czyli opis funkcjonalności, ich rozwiązania techniczne i funkcjonalne, zidentyfikowane oraz opisane wszystkie wymagania użytkowników.

Brak współdziałania pomiędzy stronami może być podstawą do odstąpienia od umowy, kiedy wskutek braku współpracy któraś ze stron nie może wykonać swojej części umowy (art. 640 k.c.). W takiej sytuacji uprawnionemu będzie przysługiwać prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych (471 k.c.) - o ile oczywiście strony nie postanowią w umowie inaczej rozwiązać tej kwestii.

Umowa o wykonanie programu komputerowego - przedmiot umowy 

Strony powinny precyzyjnie i dokładnie określić przedmiot umowy. Jasne opisanie przeznaczenia oprogramowania, warunków, które powinno spełniać i celów, do których będzie wykorzystywane, musi stanowić punkt wyjścia dla stworzenia kontraktu. Nie ma potrzeby, aby specyfikacja dotycząca oprogramowania była zawarta w tekście samej umowy - w kontrakcie wystarczy ogólnie określić, co jest jego przedmiotem z zastrzeżeniem, że dokładne wytyczne stanowią załącznik do umowy. Wszystko to pozwoli uniknąć sporów na etapie wykonywania umowy i należycie zabezpieczy interesy obu stron.

Podsumowując, w specyfikacji warunków oprogramowania powinno się przede wszystkim określić:

- funkcje, jakie ma spełniać zamawiany program komputerowy,

- jego cel/przeznaczenie/zastosowanie,

- warunki i środowisko techniczne, w którym program komputerowy powinien działać,

- specyfikację techniczną programu komputerowego

Umowa o wykonanie programu komputerowego - kwestie prawne 

Zgodnie z obowiązującym prawem przedmiotem prawa autorskiego jest utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Program komputerowy zgodnie z przepisami prawa autorskiego także jest utworem, dlatego jeśli jest wykonywany w ramach umowy o stworzenie programu komputerowego, istotne jest, aby w kontrakcie określić, na jakich zasadach zamawiający program będzie mógł z niego korzystać. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że na gruncie prawa przez pojęcie “program komputerowy” (czyli program w finalnej postaci, jak również jego kod źródłowy) rozumie się także przygotowawcze prace projektowe prowadzące do rozwoju programu. Ochronie więc podlega również:

  • dokumentacja tworzona przez wykonawcę na potrzeby konkretnego wdrożenia, czyli materiały zawierające koncepcję tego wdrożenia, jego konfigurację techniczną (projekt techniczny systemu) oraz

  • dokumentacja powdrożeniowa, dotycząca eksploatacji systemu.

Data: 2016-07-27 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór umowy w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.