Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Umowa uaktywniająca - najważniejsze informacje

Umowa uaktywniająca - czym jest?
Data: 2017-03-06 Kategoria: Prawo pracy Tag artykułu: umowa uaktywniająca Autor: Aleksandra Konopacka

Od pewnego czasu osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą legalnie zatrudnić osobę do opieki nad dzieckiem na podstawie umowy uaktywniającej. Rozwiązanie to daje możliwość wielu osobom, które zajmują się na co dzień sprawowaniem opieki nad dziećmi, na podjęcie legalnego zatrudnienia w oparciu o umowę uaktywniającą i zapewnia im ochronę socjalną. Ten artykuł objaśnia czym jest umowa uaktywniająca.

Co to jest umowa uaktywniająca?

Umowa uaktywniająca jest rodzajem umowy o świadczenie usług, którą regulują odpowiednio zawarte w Kodeksie cywilnym przepisy o umowie zlecenia. Założeniem i przedmiotem umowy uaktywniającej jest zlecenie niani sprawowania opieki nad dzieckiem lub dziećmi, które należy wyraźnie wymienić w umowie. Nianią zatrudnioną w ramach umowy uaktywniającej może być wyłącznie osoba fizyczna, która osobiście sprawuje opiekę nad dzieckiem, realizując funkcje wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne. Nie ma żadnych przeszkód prawnych dotyczących pokrewieństwa pomiędzy nianią a rodzicami, więc umowa uaktywniająca może zostać zawarta z pełnoletnimi członkami rodziny np. rodzicami lub rodzeństwem.

 

Ważne!

Nianią nie może być osoba niepełnoletnia, a także sam rodzic.

 

Nie trzeba prowadzić własnej działalności gospodarczej, żeby legalnie zatrudniać. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna (nawet gdy nie posiada osobowości prawnej), a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia pracowników. Kodeks pracy określa, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do ukończenia 3. roku życia.

Zasady sporządzenia umowy

W umowie muszą znaleźć się strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce sprawowania opieki, liczba dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, czas trwania umowy i oczywiście wysokość pensji i sposób wypłaty. W postanowieniach końcowych umowy uaktywniającej najczęściej zawiera się zwykle warunki dokonania zmiany i rozwiązania umowy, takie jak wymóg zachowania formy pisemnej, długość okresu wypowiedzenia, a także możliwości, w których strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Co do zasady przyjmujący zlecenie również może je wypowiedzieć w każdym czasie, jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, ponosi on odpowiedzialność za ewentualną szkodę wyrządzoną zleceniodawcy. Warto zaznaczyć, że zgodnie z prawem umowa o pracę nie może zostać zastąpiona umową cywilnoprawną (np. umową zlecenia), jeżeli wykonywana praca stanowi zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. Bez znaczenia jest tu nazwa umowy.

Dlaczego warto zawrzeć umowę uaktywniającą?

Dzięki wprowadzonej regulacji, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2017 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł) opłaca za nianię Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zatem rodzić dziecka ani niania nie muszą odprowadzać składek do ZUS-u od kwoty wypłaconego wynagrodzenia. Za nianię nie opłaca się również składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ani na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Niania może również, na swój wniosek, przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe niani finansowane są w całości ze środków własnych niani i znaczenia tu nie ma, czy wynagrodzenie zagwarantowane w umowie uaktywniającej jest wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy nie. Składki te odprowadzane są jednak do ZUS-u przez rodzica jako płatnika składek. Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego daje możliwość korzystania z prawa do otrzymania świadczeń chorobowych z ZUS-u.

Data: 2017-03-06 Kategoria: Prawo pracy