Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Umowa zlecenie a pozostałe stosunki pracy (umowa o pracę, umowa o dzieło)

Umowa zlecenie - jakie są jej wady i zalety?
Data: 2017-03-07 Kategoria: Zatrudnienie Tag artykułu: umowa zlecenie Autor: Zespół wfirma.pl

W ostatnich latach znacząco wzrosła popularność zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, szczególnie przy wykorzystaniu do tego umowy zlecenie. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym charakteryzuje się umowa zlecenie, jakie są jej wady i zalety oraz czym się różni od umowy o pracę i umowy o dzieło.

Umowa zlecenie - cechy

Umowa zlecenie jest obecnie jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest to umowa zawierana na czas określony, a jej przedmiotem jest najczęściej konkretna usługa. Liczy się staranne wykonywanie zleconego działania, nie zaś osiągnięcie określonego efektu jak w umowie o dzieło.

Podstawowe elementy wskazujące na wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia to:

 • duża swoboda i samodzielność pracowników w zakresie organizowania pracy,

 • brak określenia godzinowego wymiaru czasu pracy (w tym również ścisłego wyznaczenia godzin rozpoczynania i kończenia pracy),

 • brak kierownictwa ze strony zlecającego pracę,

 • od 2017 r. powstał obowiązek zachowania minimalnej stawki godzinowej wynoszącej w tym roku 13,00 zł brutto.

Ustawodawca nie określa jednoznacznie formy oraz elementów umowy zlecenia, aczkolwiek warto zawrzeć ją w formie pisemnej (po jednym egzemplarzu dla obu stron) i wskazać w niej:

 • strony umowy,

 • datę jej rozpoczęcia i wygaśnięcia,

 • przedmiot zlecenia (powinien być określony dokładnie),

 • wynagrodzenie.

W umowie powinny również znaleźć się własnoręczne podpisy obu stron.

Umowa zlecenie jest korzystna przede wszystkim dla przedsiębiorcy, czyli zleceniodawcy. Wynika to z wielu przyczyn. Przede wszystkim w takiej umowie nie obowiązują urlopy. W sytuacji, kiedy wykonanie zlecenia niesie za sobą koszty, pracownik może wystąpić do zleceniodawcy o wypłacenie zaliczki. Ponadto w zakresie czynności wynikających z umowy zleceniobiorca posiada pełnomocnictwo do reprezentowania zleceniodawcy. Do prac, które można uregulować umową zlecenia, należą usługi outsourcingowe, np. informatyczne, księgowe czy prawne.

Zalety i wady umowy zlecenia

Umowa zlecenie ma zarówno zalety, jak i wady. Warto przyjrzeć im się bliżej i na ich podstawie podjąć decyzję o rodzaju umowy zawartej z przyszłym pracownikiem.

Do podstawowych korzyści związanych z zawarciem umowy zlecenia należy zaliczyć:

 • swobodę jej zawierania i rozwiązywania (bez okresu wypowiedzenia),

 • wysokie, 20-procentowe koszty uzyskania przychodu,

 • brak składek ZUS w stosunku do studentów zleceniobiorców (do 26. roku życia),

 • fakt, że zleceniobiorca może otrzymywać świadczenia, które przysługują pracownikowi, np. związane z podróżą służbową,

 • jeżeli umowa zlecenie zawarta jest na okres dłuższy niż jeden miesiąc zleceniodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie zleceniobiorcy w każdym przepracowanym przez niego miesiącu.

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy zlecenia niesie za sobą również szereg niekorzystnych dla obu stron skutków jej zawarcia:

 • zleceniobiorca, w przypadku wyrządzenia szkody pracodawcy czy osobie trzeciej, odpowiada za szkody całym swoim majątkiem,

 • jeśli w umowie nie określono czasu wypowiedzenia, to może być ona rozwiązana z dnia na dzień,

 • zleceniodawca w każdej chwili może wypowiedzieć umowę, ale powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które poniósł na wykonanie zlecenia,

 • zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę, gdy zlecenie jest odpłatne.

Umowa zlecenie a umowa o pracę

W praktyce często zdarza się, że pracownik, mimo nawiązania umowy zlecenia, wykonuje swoje obowiązki na zasadach przyjętych dla umowy o pracę. Przy kwalifikowaniu danej umowy decydujące znaczenie należy przypisać ustaleniu, czy mamy do czynienia z elementami i cechami umowy o pracę, czy elementami umowy zlecenia. W przypadku stwierdzenia, że zawarta przez strony umowa wykazuje wiele cech wspólnych dla umowy o pracę i umowy zlecenia, rozstrzygająca o jej typie jest wola obu stron (pracodawcy i pracownika). O rodzaju zawartej umowy decyduje więc nie tylko jej nazwa, lecz także  cel i decyzja podjęta przez obie strony umowy.

Data: 2017-03-07 Kategoria: Zatrudnienie