Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Umowa zlecenie a pozostałe stosunki pracy (umowa o pracę, umowa o dzieło)

Umowa zlecenie - jakie są jej wady i zalety?
Data: 2017-03-07 Kategoria: Zatrudnienie Tag artykułu: umowa zlecenie Autor: Zespół wfirma.pl

Poniżej w formie tabeli przedstawiono najważniejsze różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia.

 

CECHA UMOWY

UMOWA O PRACĘ

UMOWA ZLECENIE

Forma umowy

pisemna umowa ze wskazaniem terminu jej zawarcia

brak wymagań

Wynagrodzenie

określone wynagrodzenie

odpłatna lub nieodpłatna

Podporządkowanie

wykonywanie poleceń pracodawcy

brak ścisłego podporządkowania

Miejsce wykonywania pracy

określone w umowie

nie ma wymogu określania w umowie

Czas pracy

określone w umowie

nie ma wymogu określania w umowie

Osobiste wykonywanie pracy

wyłącznie osobiście

w wyjątkowych przypadkach osoba trzecia

Cel umowy

stałe wykonywanie określonego rodzaju pracy

wykonanie konkretnego zlecenia (usługi)

Rozwiązanie umowy

uzależnione od rodzaju i czasu trwania zatrudnienia

w każdej chwili, bez okresu wypowiedzenia

Czy umowa zlecenie może stać się umową o pracę?

Istnieje szereg elementów, których nie można zamieszczać w treści umowy zlecenia ze względu na fakt, że mogą one być podstawą do uznania danego kontraktu za umowę o pracę. W szczególności należy unikać określania:

  • konieczności podporządkowania się zleceniobiorcy poleceniom zleceniodawcy lub innych zatrudnionych przez niego osób,

  • konkretnego miejsca zaszeregowania w zakładzie pracy,

  • miejsca i ram czasowych dotyczących wykonywania pracy.

Warto podkreślić, że niektóre stanowiska pracy wymagają podporządkowania się pracodawcy lub osobom przez niego upoważnionym, nie można więc do nich zastosować umowy zlecenia. Są to m.in. kelner, recepcjonista czy też osoby zatrudnionej na linii produkcyjnej.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego ten rodzaj umowy dotyczy jednorazowego wykonania dzieła, będącego osiągnięciem określonego z góry rezultatu, dlatego też często nazywana jest umową rezultatu. Jej istotą jest brak podporządkowania pracodawcy - nie może mieć miejsca praca pod nadzorem i w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Wykonawca zwykle dostaje zaliczkę na zakup materiałów, niekiedy są też one dostarczane przez zleceniodawcę.

Poniżej przedstawiono różnice pomiędzy umową zlecenie a umową o dzieło.

 

CECHA UMOWY

UMOWA ZLECENIE

UMOWA O DZIEŁO

Wynagrodzenie

wynagrodzenie należy się za samo wykonywanie zleconej czynności

wynagrodzenie należy się za osiągnięty rezultat (wykonane dzieło)

Podatek dochodowy

zleceniobiorca płaci podatek dochodowy

wykonawca płaci podatek dochodowy

Ubezpieczenie społeczne

zleceniobiorca płaci składki rentowe i emerytalne, składkę zdrowotną, czasem także ZUS (chyba że przysługuje mu prawo do zwolnienia z tych opłat)

wykonawca nie ma prawa do ubezpieczeń emerytalnych, chorobowych, rentowych, wypadkowych ani zdrowotnych

Wypłacanie zaliczki

co do zasady nie jest wypłacana zaliczka

wykonawca może wnioskować o zaliczkę na zakup potrzebnych do wykonania dzieła materiałów

Wypowiedzenie umowy

istnieje możliwość łatwego i szybkiego wypowiedzenia umowy

wypowiedzenie umowy możliwe jest tylko po spełnieniu określonych warunków

Prawo do reklamacji wykonanej pracy

zleceniodawca na bieżąco kontroluje wykonywanie zlecenia, ale nie ma możliwości reklamacji

szerokie uprawnienia zamawiającego w zakresie reklamacji

Wykonywanie pracy

zleceniobiorca ma możliwość powierzenia zadań osobie trzeciej (jeśli wynika to z umowy, zwyczaju lub z ważnych powodów)

jeżeli nie wynika to wyraźnie z umowy, przyjmujący zamówienie nie musi dzieła wykonać osobiście

Zasady oskładkowania umowy zlecenia

W 2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące obowiązku opłacania ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia. Głównym celem nowelizacji przepisów miało być ograniczenie zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Zależą one głównie od przysługującego zleceniobiorcy schematu opłacania składek ZUS, lecz w większości są obowiązkowe. Jeśli zleceniobiorca nie jest zwolniony z opłacania składek ZUS, zobowiązany jest do oskładkowania wszystkich umów zleceń do momentu, kiedy w danym miesiącu jego przychód nie przekroczy wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku (w 2017 r. wynosi ono 2000,00 zł brutto). Kwota minimalnego wynagrodzenia nie musi wynikać z jednej umowy. Zleceniobiorca może posiadać kilka umów zlecenia lub łączyć umowę zlecenie z pracą na etacie czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Data: 2017-03-07 Kategoria: Zatrudnienie