Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli wzór z omówieniem

upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli

Kontrola podatkowa przeprowadzana jest przez organ podatkowy właściwy dla danego podatnika oraz rozliczenia konkretnego podatku. Jej celem jest przede wszystkim sprawdzenie, czy kontrolowany należycie wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Jednak w praktyce czynności kontrolne nie muszą świadczyć o podejrzeniach jakichś nieprawidłowości. Mogą bowiem stanowić pierwszą i ostatnią procedurę wszczynaną przez organ podatkowy w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych. Dopiero po wykryciu ewentualnych nieprawidłowości oraz niedokonaniu przez kontrolowanego stosownej korekty może zostać wszczęte postępowanie podatkowe, które może skończyć się decyzją wymiarową określającą wysokość zaległości podatkowej.

Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli podatnika według przepisów Ordynacji Podatkowej

Zgodnie z art. 281a par. 1 Ordynacji podatkowej przedsiębiorcy mogą w formie pisemnej wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej. Należy jednak zgłosić taką osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta).

Osoba wyznaczona do reprezentowania podatnika może działać przede wszystkim w zakresie:

 • odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,

 • wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania,

 • odbioru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej,

 • zakończenia kontroli podatkowej,

 • złożenia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Jakie elementy powinno zawierać upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli?

Takie upoważnienie powinno zawierać minimum elementów, takich jak:

 • imię i nazwisko/nazwę przedsiębiorcy kontrolowanego,

 • adres kontrolowanego,

 • NIP kontrowanego,

 • miejscowość i datę,

 • oznaczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla danego podatnika,

 • imię i nazwisko upoważnionego podmiotu do reprezentowania w trakcie kontroli,

 • adres zamieszkania podmiotu reprezentującego,

 • nr dowodu osobistego,

 • podpis udzielającego upoważnienie.

Data: 2015-12-10 Kategoria: Wzory dokumentów
pdf
wzór dokumentu w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów dokumentu PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór dokumentu w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów dokumentu DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.