Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wniosek o umorzenie składek ZUS - wzór z omówieniem

Data: 2013-09-28 Kategoria: Wzory pism Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Co może ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie udziela pomocy w formie pieniężnej przedsiębiorcom ale może wyrazić zgodę na:

 • umorzenie należności z tytułu składek,
 • rozłożenie zaległych należności z tytułu składek na raty,
 • odroczenie terminu płatności składek bieżących.

Przedsiębiorca zarówno ten, który opłaca składki ZUS wyłącznie za siebie jak i ten który zatrudnia pracowników za których zobowiązany jest opłacać składki może wnioskować o umorzenie wybranych składek. Musi się jednak liczyć z konsekwencjami umorzenia.

Jakie są skutki umorzenia składek?

Umorzenie należności z tytułu składek samego przedsiębiorcy powoduje, że okres za jaki składki zostały umorzone nie zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty czy emerytury.

Umorzenie jest więc ostateczną rezygnacją  

Kiedy można umorzyć składki?

Zgodnie z przepisami składki można umorzyć:

 • w przypadku ich całkowitej nieściągalności;
 • ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną zobowiązanego.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 28 ust.3) mówi, iż całkowita nieściągalność zachodzi gdy:

1) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie;
2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze;
3) nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;
4a) wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
5) naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;
6) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Natomiast trudna sytuacja majątkowa zobowiązanego do opłacenia składki w szczególności może mieć miejsce gdy:

 • opłacenie należności pozbawiłoby płatnika i jego rodzinę możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych;
 • opłacenie należności (sytuacja firmy jest trudna z powodu klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych) spowodowałoby konieczność likwidacji działalności;
 • płatnik lub członek jego rodziny jest przewlekle chory i wymaga opieki co powoduje, że pozbawienie źródła dochodu.

Które składki można umorzyć?

W przypadku całkowitej nieściągalności umorzeniu podlegają:

Wniosek o umorzenie składek ZUS - wzór z omówieniem

X - składki nie podlegające umorzeniu

√ - składki podlegające umorzeniu

W przypadku trudnej sytuacji majątkowej umorzeniu podlegają:

Wniosek o umorzenie składek ZUS - wzór z omówieniem

X - składki nie podlegające umorzeniu

√ - składki podlegające umorzeniu

Dodatkowo jeżeli ZUS przychyli się do wniosku, umorzone zostaną również odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i dodatkowa opłata.

Jak ubiegać się o umorzenie?

Przede wszystkim należy wystąpić z wnioskiem o umorzenie, w którym powinny się znaleźć informacje o:

 • składkach jakie mają podlegać umorzeniu (okres za jaki zadłużenie powstało i w jakiej wysokości);

 • przyczynę nieopłacenia składki w ustawowym terminie;

 • uzasadnienie dlaczego płatnik nie zdolny do spłaty zadłużenia;

 • rodzaju pomocy publicznej, z której przedsiębiorca chce skorzystać, czy jest to:

  • pomoc de minimis, czy

  • pomoc indywidualna przeznaczona na restrukturyzację, czy

  • pomoc indywidualna przeznaczona na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Co załączyć do wniosku?

Data: 2013-09-28 Kategoria: Wzory pism
pdf
wzór pisma w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów pisma PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór pisma w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów pisma DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.