Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Eksport usług poza Unię Europejską - warto wiedzieć

eksport usług poza UE
Data: 2016-01-20 Kategoria: Prawo podatkowe Tag artykułu: eksport usług

Z eksportem usług mamy do czynienia wtedy, gdy miejscem świadczenia usług, czyli ich faktycznego opodatkowania, jest terytorium innego państwa. O miejscu opodatkowania danej usługi decyduje nie miejsce jej faktycznego wykonania, ale wskazane przepisami ustawy o VAT „miejsce jej świadczenia”. Cechy usługi eksportowej ma takie świadczenie usług, od którego zobowiązanym do rozliczenia VAT jest zagraniczny nabywca tej usługi. Dla polskiego usługodawcy jest ona wówczas czynnością niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem.

Istota usługi eksportowej

Obecnie opodatkowanie usług świadczonych dla zagranicznych kontrahentów podlega zupełnie innym zasadom niż ich wykonywanie na rzecz krajowych nabywców. Cechy dawnego eksportu usług (w obecnym stanie prawnym pojęcie „eksportu usługi” nie istnieje) posiadają te usługi, dla których miejscem świadczenia jest terytorium innego państwa, czyli podlegają one opodatkowaniu w kraju nabywcy. Jednak wbrew podstawowej zasadzie opodatkowania usług w miejscu siedziby, miejscu prowadzenia działalności lub miejscu zamieszkania usługodawcy, to nie miejsce faktycznego wykonania danej usługi decyduje o jej miejscu opodatkowania (tak, jak miało to miejsce w eksporcie usług), ale wskazane przepisami ustawy o VAT miejsce jej świadczenia, które zależne jest od rodzaju usługi, nabywcy usługi oraz spełnienia dodatkowych warunków. Regulacje w tym zakresie są bardzo zróżnicowane.

Miejsce świadczenia usługi

Niezależnie zatem od tego, czy usługa na rzecz podmiotu zagranicznego jest wykonywana w kraju, czy poza nim, o miejscu jej opodatkowania decyduje wskazane dla niej w ustawie o VAT „miejsce jej świadczenia”. Jest ono zależne przede wszystkim od rodzaju świadczonej usługi oraz podmiotu, który ją świadczy (lub nabywa). Oznacza to, że podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT nie zawsze jest polski usługodawca, nawet jeśli usługa świadczona jest w kraju, a nie poza jego granicami. Dla niektórych usług zobowiązanym do rozliczenia podatku będzie zawsze ich zagraniczny nabywca. Dla innych będą musiały zaistnieć dodatkowe warunki, które spowodują przeniesienie obowiązku opodatkowania usługi na nabywcę.

Odmienne zasady „miejsca świadczenia usług” dotyczą:

  • usług związanych z nieruchomościami,
  • usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki, usług transportowych oraz pomocniczych do usług transportowych, wyceny majątku ruchomego, usług na majątku ruchomym,
  • tzw. usług niematerialnych, wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy VAT.

Miejscem świadczenia usług niematerialnych, bez względu na to, gdzie są one faktycznie świadczone, jest zawsze miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stały adres lub miejsce zamieszkania, w sytuacji, gdy usługi te świadczone są na rzecz:

  • osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, oraz
  • podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż Polska.

Jeżeli usługa świadczona jest na rzecz kontrahenta spoza kraju i spoza Unii Europejskiej obowiązek podatkowy zostaje przeniesiony na nabywcę usługi. W takiej sytuacji powstanie u niego obowiązek rozliczenia podatku od tej usługi z tytułu jej importu. Dla polskiej firmy będzie to czynność niepodlegająca opodatkowaniu VAT. Firma powinna udokumentować usługę fakturą uproszczoną bez naliczonej kwoty VAT należnego.

Drugim rodzajem usług, dla których obowiązek opodatkowania może być przeniesiony na nabywcę usługi (czyli mogą one spełniać cechy usług eksportowych), są usługi, dla których miejsce świadczenia określane jest według miejsca ich faktycznego wykonania.

Ma to miejsce w przypadku usług:

  • w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki,
  • związanych z nieruchomościami - w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego. Katalog tych usług jest otwarty, co oznacza, że mogą to być również inne usługi związane z nieruchomością (np. usługa wynajmu i dzierżawy nieruchomości),
  • pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności,
  • wyceny majątku rzeczowego ruchomego,
  • na ruchomym majątku rzeczowym.
Data: 2016-01-20 Kategoria: Prawo podatkowe