Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wszystko o ryczałcie ewidencjonowanym

wszystko o ryczałcie
Data: 2016-09-01 Kategoria: Prawo podatkowe Autor: Andrzej Lazarowicz

stan prawny na styczeń 2014 roku

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to nadana przez prawo możliwość przyjęcia innej niż ogólna formy opodatkowania niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • będące osobami duchownymi.

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • karty podatkowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania, a w przypadku gdy już ją prowadzili w poprzednim roku, jeśli uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150.000 euro (w 2013 roku - 615.300 zł, natomiast w roku 2014 - 633.450 zł).

Korzystanie z tej formy rozliczenia wiąże się głównie z brakiem możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W rozliczeniu bowiem pod uwagę bierze się jedynie przychody z prowadzonej działalności.

Polecamy

Wszystko o podatkach dochodowych (cz. 1) - Podatki dochodowe cz. I

Ramy prawne dotyczące ryczałtu wyznacza Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r.

Podmioty uprawnione do korzystania z prawa opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Księgowość Internetowa

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program CRM - online

Zadania, rozbudowany terminarz

zarządzanie relacjami z klientem

www.wfirma.pl

Opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym mogą być osoby fizyczne, wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą lub świadczące usługi najmu (podnajmu,dzierżawy itp.), w tym także w formie spółki cywilnej lub jawnej, a także osoby duchowne. Zakres ten jednak ogranicza szereg wyłączeń na podstawie, których dany podmiot nie może korzystać z ryczałtu.

Przywilej korzystania z ryczałtu dotyczy również osób fizycznych osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 2 ust.1a uzpd). Dodatkowo usługi wynajmowania nieruchomości na własny rachunek są wymienione jako wyłączone z możliwości opodatkowania ryczałtem. Przepis ten nie dotyczy jednak przychodów z najmu prywatnego (art. 6 ust. 1b). Tak więc osoba fizyczna ma prawo opodatkowania przychodów uzyskanych z prywatnego najmu ryczałtem. Prawo do opodatkowania przychodów uzyskanych z prywatnego najmu w formie ryczałtu nie jest uzależnione od uzyskiwania przez podatnika przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej gdyż traktuje się je jako odrębne źródło przychodów.

Obowiązujące wyłączenia podmiotowe przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Pozarolnicza działalność gospodarcza - czy na pewno spełnione są warunki?

Niespełnienie warunków decydujących o tym, że dane czynności należą do pozarolniczej działalności gospodarczej powoduje, że podmioty takie nie mogą rozliczać się na zasadach ryczałtu. Otóż zgodnie z przepisem art. 5b ust. 1 updof, pozarolniczą działalnością gospodarczą nie będzie wykonywanie czynności, które łącznie spełnią następujące warunki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Przepis ten wpływa na ograniczenie możliwości związanych z samozatrudnieniem.

Data: 2016-09-01 Kategoria: Prawo podatkowe