Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wszystko o zaświadczeniu ZUS Z-3

zus z-3
Data: 2016-09-27 Kategoria: Ubezpieczenia Tag artykułu: ZUS Z-3 Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Złożenie zaświadczeń w ZUS należy do obowiązków płatnika, np. pracodawcy. Jeśli pracownik, którego to zaświadczenie dotyczy pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą (lub pozostawał z chwilą rozpoczęcia wypłaty zasiłku chorobowego), zaświadczenie składa się w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Jeśli pracownik nie jest już zatrudniony, były pracodawca składa zaświadczenie w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby niezdolnej do pracy.

Na pytanie “kiedy należy złożyć ZUS Z-3 w ręce pracodawcy” odpowiedzi należy szukać w art. 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Artykuł ten mówi, iż obowiązkiem ubezpieczonego (tu: pracownika) jest dostarczenie płatnikowi (tu: pracodawcy) zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Kompletując dokumenty dla ZUS-u, pracodawcy (ponieważ to oni dopełniają pozostałych obowiązków) powinni zwrócić uwagę na:

  • oznaczenie zaświadczenia lekarskiego datą otrzymania od pracownika, informacją, czy nadal trwa tytuł ubezpieczenia chorobowego oraz pieczątką i podpisem pracodawcy,
  • niezwłoczne przekazanie oryginału zaświadczenia lekarskiego wraz wypełnionym odpowiednim drukiem ZUS Z-3,
  • zachowanie kopii przekazanego do ZUS-u zaświadczenia lekarskiego oraz druku ZUS Z-3 przez okres 5 lat.

Powyższa procedura wygląda nieco inaczej w sytuacji, w której na podstawie jednego zwolnienia pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe najpierw od pracodawcy, a następnie zasiłek z ZUS-u. Zmienia to:

“niezwłoczne przekazanie oryginału zaświadczenia lekarskiego wraz wypełnionym odpowiednim drukiem ZUS Z-3” na: “przekazanie oryginału zaświadczenia lekarskiego wraz wypełnionym odpowiednim drukiem ZUS Z-3 dopiero po wypłaceniu wynagrodzenia”.

Powyższa zasada obowiązuje także wtedy, gdy jedno zwolnienie uprawnia do zasiłku chorobowego płatnego najpierw przez pracodawcę, a następnie przez ZUS, czyli po ustaniu stosunku pracy.

Jak w większości przypadków, również przy staraniach o zasiłek chorobowy, liczy się terminowość. Przestrogą dla pracownika są konsekwencje niedostarczenia zaświadczenia w terminie - obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego (chyba że niedostarczenie zaświadczenia nie nastąpiło z winy pracownika).

Wypełnianie ZUS Z-3 krok po kroku

Standardową  procedurą dla wszystkich dokumentów jest uzupełnienie danych ewidencyjnych. Płatnik składek wpisuje swój NIP, REGON oraz PESEL lub serię i numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. paszportu; prawo jazdy nie cieszy się w Polsce dużym zaufaniem, dlatego decydując się na jego wykorzystanie celem potwierdzenia tożsamości należy liczyć się z odmową). Następnie uzupełnia dane personalne pracownika - imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL lub serię i numer dowodu osobistego.

Kolejnym krokiem jest wpisanie danych o zatrudnieniu - obecnym i poprzedzającym.

W pkt 1 należy podać datę rozpoczęcia obecnego zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy. Jeśli umowa o pracę zawarta jest na czas określony, podaję się również ustaloną datę ustania stosunku pracy. W przypadku umowy na czas nieokreślony można wpisać tę uwagę w polu przeznaczonym na datę zakończenia.

Pkt 2 uzupełnia się tylko wtedy, gdy podany wcześniej okres ubezpieczenia chorobowego jest krótszy niż 30 dni oraz jeśli nie zachodzą okoliczności uprawniające do ubezpieczenia chorobowego niezależnie od okresu ubezpieczeniowego (wspomniane okoliczności są wyszczególnione w art. 4 ust. 3 rozdziału 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, znajdują się również w pouczeniu do zaświadczenia ZUS Z-3). Okoliczności wyłączające obowiązek wyczekiwania należy udokumentować.

Jeśli okres obecnego zatrudnienia, a więc i ubezpieczenia chorobowego, jest krótszy niż rok, w pkt 3 należy wpisać zatrudnienie poprzedzające obecne. Istotą jest, aby wykazać przynajmniej 12 miesięcy ubezpieczenia chorobowego poprzedzających miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy.

Data: 2016-09-27 Kategoria: Ubezpieczenia