Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

urlop okolicznościowy
Data: 2016-10-12 Kategoria: Urlopy Tag artykułu: urlop okolicznościowy Autor: Aleksandra Konopacka

Urlop okolicznościowy udzielany jest pracownikowi w związku z ważnym wydarzeniem w jego życiu, może to być pogrzeb bliskiego, ślub czy narodziny dziecka. Za te dni podwładny zachowuje prawo do wynagrodzenia - zatem, jak obliczyć jego wysokość?

Kiedy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy

Pracownik może skorzystać z płatnego zwolnienia z powodu ważnej sytuacji rodzinnej lub osobistej. Ze względu na rodzaj wydarzenia, podwładny może otrzymać:

1 dzień wolnego

 • w związku ze ślubem dziecka pracownika,

 • w związku ze zgonem i pogrzebem siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka pracownika,

 • w przypadku zgonu i pogrzebu innej osoby, będącej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika.

2 dni wolnego

 • w związku ze ślubem pracownika,

 • w razie urodzenia się dziecka,

 • razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

W celu obliczenia wysokości wynagrodzenia za urlop okolicznościowy stosuje się podobne, lecz nie te same zasady, jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Składniki wynagrodzenia pracownika, określone w stawce miesięcznej w stałej kwocie - wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, “stażowe” - uwzględnia się w wynagrodzeniu za czas urlopu okolicznościowego w wysokości należnej pracownikowi za miesiąc, w którym z niego skorzystał. Składniki wynagrodzenia ustalane natomiast w zmiennej wysokości - prowizje, premie, nagrody - bierze się pod uwagę wyłącznie z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Zasady obliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

Aby prawidłowo ustalić stawkę wynagrodzenia za urlop okolicznościowy, należy:

 1. Ustalić składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej, w stałej kwocie w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

 1. Ustalić zmienne składniki wynagrodzenia, biorąc pod uwagę wyłącznie te z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy (w przypadku obliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy bierze się pod uwagę wynagrodzenie wypłacone przez okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, w przypadku znacznych wahań - nawet okres 12 miesięcy).

 1. Wynagrodzenie w stałej, miesięcznej wysokości podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Natomiast wynagrodzenie ustalone zmienne (w zależności od przepracowanych godzin) podzielić przez faktyczną liczbę godzin pracy w danym miesiącu.

 1. Następnie, po zsumowaniu stawek godzinowych ze stałego i zmiennego wynagrodzenia, otrzymane wynagrodzenie za 1 godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin przypadających do przepracowania przez pracownika w okresie urlopu okolicznościowego zgodnie z obowiązującym harmonogramem czasu pracy.

Czego nie uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop okolicznościowy?

Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop okolicznościowy nie są uwzględniane:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

 • gratyfikacje jubileuszowe,

 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 • ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy,

 • dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby,

 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,

 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Data: 2016-10-12 Kategoria: Urlopy