Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - jak obliczyć?

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Data: 2016-10-18 Kategoria: Urlopy Tag artykułu: wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy Autor: Aleksandra Konopacka

Urlop wypoczynkowy jest okresem, w którym pracownik nie świadczy pracy. Jednak zatrudnionemu za ten czas przysługuje wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, które otrzymałby, gdyby wykonywał swoje obowiązki.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - ustalenie podstawy

Ustalając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, bierzemy pod uwagę pensję zasadniczą oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.

Wyliczając podstawę wynagrodzenia urlopowego, należy pamiętać o wyłączeniu niektórych składników ze stosunku pracy, a mianowicie:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłatach za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzeniach za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przestoju,
 • gratyfikacjach (nagrodach) jubileuszowych,
 • wynagrodzeniach za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentach pieniężnych za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowych wynagrodzeniach radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego,
 • kwocie wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • wynagrodzeniach za czas niezdolności do pracy wskutek chorób lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nagrodach z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odprawach emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzeniach i odszkodowaniach przysługujących w razie rozwiązania stosunku pracy.

Premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę. Wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego. Periodyczność świadczenia ma bowiem znaczenie drugorzędne. Jeśli jednak kryteria przyznawania są konkretne, to sprawdzalne świadczenie może okazać się premią, a nie nagrodą.

 

Ważne!

Obliczając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nie uwzględnia się premii uznaniowej, która nie ma charakteru roszczeniowego.

 

Pozostałymi składnikami, wliczającymi się do obliczenia podstawy wynagrodzenia za urlop, są m.in.:

 • dodatki do wynagrodzenia, np. stażowy, funkcyjny,
 • premie regulaminowe,
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 • dodatki za pracę w nocy,
 • wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Uwaga!

W sytuacji, w której pracownik ma zawartą jednocześnie umowę cywilnoprawną ze swoim pracodawcą (umowę zlecenie lub umowę o dzieło), nie jest ona brana pod uwagę określając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Stałe składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Składniki wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za czas urlopu wypłacane są w takiej wysokości, w jakiej przysługują w miesiącu, w którym pracownik korzysta z urlopu.

Przykład 1.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie składające się ze stałych składników określonych w umowie o pracę tj. 3000 zł (wynagrodzenie zasadnicze) i 200 zł dodatku funkcyjnego. W czerwcu przebywał 10 dni na urlopie wypoczynkowym. Niezależnie jednak od liczby dni wykorzystanego urlopu w omawianym miesiącu otrzyma wynagrodzenie w wysokości – 3000 zł oraz 200 zł dodatku funkcyjnego za czerwiec.

Zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

W przypadku wynagrodzenia składającego się ze składników zmiennych, wypłacanych za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, należy wyliczyć podstawę wymiaru tego wynagrodzenia.

Pod uwagę brana jest suma składników wypłaconych pracownikowi w okresie:

 • 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu,
 • nie więcej niż z 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, ale tylko wtedy, gdy składniki zmienne znacznie się od siebie różnią.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ze składników zmiennych liczy się, dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa. Następnie tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy mnoży się przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby podczas urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem, gdyby wówczas nie korzystał z urlopu.

Data: 2016-10-18 Kategoria: Urlopy