Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Umowa leasingu z omówieniem

umowa leasingu
Data: 2015-05-22 Kategoria: Wzory umów Tag artykułu: umowa leasingu Autor: Anna Januchta-Barańczyk

Umowa leasingu, początkowo funkcjonująca w polskiej praktyce gospodarczej jako umowa nienazwana, z czasem doczekała się regulacji w kodeksie cywilnym, stając się umową nazwaną (art. 709(1)-709(18) k.c.).

Gospodarcze znaczenie leasingu

Leasing ma współcześnie bardzo duże znaczenie gospodarcze, dzięki niemu bowiem możliwe jest korzystanie z przedmiotu leasingu przez określony czas (zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności), angażując w to niewielki kapitał. Należy pamiętać, że ustawy podatkowe dzielą leasing na dwie kategorie: leasing operacyjny oraz finansowy (z czego bardziej opłacalny dla korzystającego z przedmiotu leasingu jest leasing operacyjny).

Najważniejszą zaletą umowy leasingowej są korzyści podatkowe: w przypadku leasingu operacyjnego wydatki poniesione na opłaty leasingowe można wliczyć bezpośrednio w koszty bieżącej działalności gospodarczej, bez konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które są wymagane w sytuacji nabycia rzeczy na własność (również jeśli płatność rozłożona jest na raty). Rata leasingowa jest więc kosztem uzyskania przychodu (a więc zmniejsza podstawę opodatkowania). Kolejnym plusem jest to, że korzystający ma wyłączne prawo korzystania z przedmiotu leasingu (ekonomicznie prawo to nie różni się od własności), a płatność jest rozłożona w czasie. Opłaty leasingowe mogą być zaś pokrywane z bieżących dochodów.

Finansujący posiada natomiast możliwość pozyskania środków pieniężnych taniej niż korzystający (może ustalić wysokość wynagrodzenia tak, by zapewnić sobie zwrot kosztu nabycia rzeczy, ewentualnie dodatkowo pokryć inne koszty). Ponadto zabezpieczeniem roszczenia finansującego o zapłatę wynagrodzenia jest przysługujące mu prawo własności przedmiotu leasingu. Nie ponosi on też kosztów utrzymania przedmiotu leasingu w należytym stanie oraz ryzyka przypadkowej jego utraty.

Podmioty leasingu

Wyróżnia się następujące podmioty leasingu:

  1. Leasingodawca (finansujący) to podmiot prowadzący przedsiębiorstwo (najczęściej wyspecjalizowany przedsiębiorca leasingowy), który nabywa rzecz od zbywcy, a następnie daje ją w odpłatne użytkowanie leasingobiorcy na określony czas i na określonych warunkach. Forma prawna leasingodawcy może być różna (najczęściej są to spółki kapitałowe). Leasingodawca musi jednak (zgodnie z art. 709(1)) zawierać umowy leasingu w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa - działalność leasingowa nie musi być jedynym ani podstawowym rodzajem działalności prowadzonej przez tego przedsiębiorcę. Na podstawie art. 709(14) k.c. możliwe jest zbycie przez finansującego przedmiotu leasingu - nabywca wstępuje wtedy w stosunek leasingu na miejsce finansującego (zawarcie umowy leasingu powoduje jedynie ograniczenie wynikającego z własności uprawnienia do korzystania z rzeczy, ale nie skutkuje ograniczeniem uprawnienia do rozporządzania rzeczą).

  2. Leasingobiorca (korzystający) to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie (najczęściej jest to przedsiębiorca, rzadziej osoba fizyczna). Korzystającym może być więc każdy podmiot prawa (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale mająca zdolność prawną).

  3. Zbywca to osoba, od której finansujący na podstawie odrębnej umowy nabywa rzecz, najczęściej na własność (nie jest stroną umowy leasingu). Owa odrębna umowa może być przykładowo umową sprzedaży, ewentualnie o dzieło, roboty budowlane. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, finansujący jest zobowiązany wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy, którą zawarł ze zbywcą lub odpisy innych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności dokument gwarancyjny rzeczy, otrzymany od zbywcy bądź producenta.

Ponadto, jeśli finansujący skorzysta z zewnętrznych źródeł finansowania w celu nabycia przedmiotu leasingu, z umową leasingu może być związana np. umowa kredytu, na podstawie której finansujący uzyska potrzebne środki. W takiej więc sytuacji bank nie będzie stroną umowy leasingu, ale będzie z nią związany. Podobnie zakład ubezpieczeń w sytuacji, gdy strony postanowią ubezpieczyć rzecz oddaną w leasing - jako ubezpieczyciel jest stroną umowy ubezpieczenia zawartej z finansującym lub korzystającym.

Data: 2015-05-22 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór umowy w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.