Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Umowa najmu lokalu mieszkalnego z omówieniem

Data: 2013-11-08 Kategoria: Wzory umów Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Zgodnie z polskim prawem cywilnym  (art. 659-692 KC), poprzez umowę najmu (tu: lokalu mieszkalnego), wynajmujący zobowiązuje się na wskazany okres (oznaczony lub nie) oddać przedmiot najmu do użytkowania najemcy w zamian za płacony przez niego (najemcę) czynsz.

Obligatoryjne elementy umowy najmu lokalu mieszkalnego

W umowie sporządzanej na potrzeby najmu (w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron) muszą się znaleźć:

 • miejsce i data jej zawarcia,
 • określenie stron i ich dane ewidencyjne (dane osobiste, NIP/PESEL, seria i nr dowodu tożsamości),
 • dokładny opis lokalu mieszkalnego, jego stan, powierzchnia (najlepiej użytkowa, zgodna z wpisem w Księdze wieczystej), wyposażenie,
 • wysokość czynszu oraz informacja o elementach składowych czynszu, kosztach eksploatacji (kto pokrywa koszty zużycia energii elektrycznej, wywozu odpadów, itp),
 • czas trwania umowy,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • prawa i obowiązki stron umowy (również brak prawa do podnajmowania osobom trzecim, prawo do wprowadzania zmian w budowie),
 • podpisy stron.

Dodatkowe elementy umowy najmu lokalu mieszkalnego

Umowa taka może ponadto zawierać:

 • informację o dodatkowych nakładach, ponoszonych przez najemcę i sposobie ich rozliczania,
 • informację o kaucji i jej wysokości,
 • warunki i terminy przekazywania bieżących rachunków, dowodów zapłaty oraz korespondencji przychodzącej na nazwisko wynajmującego,
 • wykaz lokatorów,
 • wykaz załączników.

Opis lokalu mieszkalnego - dlaczego tak ważny?

Mieszkania przeznaczone do wynajęcia nieczęsto są w stanie idealnym. Najczęściej ich stan jest dobry - umożliwiający natychmiastowe oddanie do użytkowania najemcy, ale nie doskonały. Ponieważ umowie najmu lokalu mieszkalnego podlega nie tylko lokal, ale również jego wyposażenie - meble, urządzenia RTV, AGD i inne -  warto przed podpisaniem umowy dokonać dokładnych oględzin lokalu i spisać szczegółowy protokół odbioru. Dotyczy to również kondycji technicznej lokalu - jeśli na ścianach widnieją plamy pleśni, parkiet jest odkształcony z niewiadomych przyczyn, warto przynajmniej spisać istniejące wady jeszcze przed wynajęciem, jeśli wynajmujący nie wyrazi zainteresowania usunięciem usterek. Konsekwencje zaniedbania w tym obszarze mogą prowadzić do poniesienia przez najemcę kosztów napraw lub konserwacji, ponieważ zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 681) to właśnie na nim spoczywa obowiązek bieżącej konserwacji przedmiotu najmu.

Kto opłaca media?

Niezwykle ważną kwestią jest ustalenie (i zapisanie w umowie) rozliczania opłat za tzw. media. W ich skład wchodzi zużycie energii elektrycznej i wody, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowe za telewizję, telefon i Internet itp. Najpowszechniejszą procedurą jest ustalenie opłaty stałej wartości czynszu, powiększanej co miesiąc o opłaty za media. Wówczas spółdzielnia (lub wynajmujący) dostarcza komplet wykazów o zużyciu, wraz z kwotami wymagającymi zapłaty. Usługi dotyczące telefonu, telewizji i dostępu do Internetu bywają zapewnione przez wynajmującego (ma on wtedy podpisane umowy imiennie na siebie) i, bez sporządzania cesji, udostępnia je za opłatą najemcy. Częściej jednak dotyczy to tylko opłat za Internet, który jest niejako przypisany do lokalu. Zorganizowanie i opłacanie usług związanych z telewizją i telefonem (w większości komórkowy) spoczywają już na najemcy, gdyż w razie zmiany miejsca zamieszkania, może “przenieść” te usługi ze sobą, w przeciwieństwie do Internetu. Celem zabezpieczenia się przed zaleganiem najemcy z opłatami za media, które muszą być przecież uiszczane na bieżąco, wynajmujący może zawrzeć w umowie klauzulę o potrącaniu kwot niezbędnych do pokrycia rachunków mediowych z zabezpieczenia na poczet niespłacanych należności (wcześniej oczywiście wzywając najemcę do spłaty). Można również zastrzec możliwość naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki.

Sporna piwnica

Istotna jest też piwnica - nie jest ona częścią lokalu mieszkalnego, ale wiążą się z nią opłaty wynikające bezpośrednio z metrażu mieszkania. Aby uniknąć sporu o wielkość opłat należy, w oparciu o akt notarialny wynajmowanego mieszkania, sporządzić w umowie dokładny zapis odnośnie lokalu mieszkalnego - jego powierzchni użytkowej oraz wskazać charakter korzystania z piwnicy - czy korzysta się z niej na zasadach powierzchni współdzielonej, czy może jest ona pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem umowy. Wiele sporów w tej kwestii miało bowiem swój finał w sądzie, gdy wynajmujący lub deweloper zawyżał powierzchnię wynajmowanego mieszkania o metraż piwnicy, podwyższając tym samym czynsz. Jeśli w umowie unika się sformułowania “powierzchni użytkowej”, występuje za to powierzchnia lokalu/mieszkalna/wewnętrzna, warto przyjrzeć się zapisowi w akcie notarialnym.

Data: 2013-11-08 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór umowy w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.