Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z omówieniem

umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Data: 2016-07-20 Kategoria: Wzory umów Tag artykułu: umowa o dzieło Autor: Zespół wfirma.pl

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest coraz częściej spotykaną umową cywilnoprawną w obrocie gospodarczym.

Podpisując tę umowę, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a potem przeniesienia praw autorskich na zlecającego. Zlecający zaś - do zapłaty określonego wynagrodzenia na rzecz tego pierwszego.

Umowa o dzieło

Lapidarna definicja umowy o dzieło, w szczególności jej przedmiotu, nastręcza trudności, czym faktycznie owe dzieło jest. W ujęciu słownikowym dziełem może być utwór literacki, naukowy, muzyczny, artystyczny, a także pewne rodzaje czynności, takie jak: robienie, wykonanie czegoś, praca, działanie oraz określenia takie jak: wynik, rezultat pracy lub działania, wytwór.

W ujęciu cywilistycznym dziełem jest rezultat starań przyjmującego zamówienie. Rezultat ten może być wytworem o charakterze materialnym (np. obraz, rzeźba) lub niematerialnym (np. opracowanie logotypu, algorytmu).

Przeniesienie praw autorskich

Zgodnie z dyspozycją art. 52 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631), jeżeli umowa nie zastrzega inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

Aby zamawiający mógł swobodnie korzystać z dzieła, dobre dla niego będzie zawarcie w umowie zapisów o przeniesieniu praw autorskich.

Warto przy tym podkreślić, że przeniesienie praw autorskich jest bardziej korzystne aniżeli nabycie licencji, która upoważnia jedynie do korzystania z dzieła (np. wzór matrycy, hasła). Zatem niezbędne jest precyzyjne określenie w umowie, że zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworu (dzieła).

Przez prawa zależne należy rozumieć uprawnienie np. do tłumaczenia utworu i jego przerabiania.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy zapisy o przeniesieniu praw autorskich powinny obejmować pola eksploatacji wyraźnie w umowie wymienione.

Na gruncie ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych przez pola eksploatacji rozumie się poszczególne sposoby korzystania z utworu (dzieła). Przykładowy katalog pól eksploatacji został zawarty w art. 50 ustawy. Zgodnie brzmieniem tego przepisu odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Dopełnienie wymogu określenia pól eksploatacji jest niezwykle ważne, ponieważ decyduje o treści zawartej umowy, jej zakresie przedmiotowym oraz o tym, jakie prawa autorskie zostały faktycznie przeniesione.

Odpowiedzialność w umowie o dzieło

Przyjmujący zamówienie ponosi zasadniczo odpowiedzialność w sposób pełny za rezultat swojej pracy. Gdy wykonawca wykonuje dzieło wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

By móc skorzystać z tego prawa, zamawiający musi wcześniej wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania oraz wyznaczyć mu stosowny termin. Jeżeli termin upłynie bezskutecznie - zamawiający może skorzystać z wyżej opisanego uprawnienia.

Odpowiedzialność wykonawcy kształtuje się w ten sposób, że ponosi ją z tytułu rękojmi za wady. Oznacza  to, że jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia. Stosowny termin jest wyznaczany również wykonawcy - po jego bezskutecznym upływie, zamawiający nie przyjmie naprawy.

Data: 2016-07-20 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór umowy w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.