Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Umowa o podwykonawstwo z omówieniem

umowa o podwykonawstwo
Data: 2015-03-31 Kategoria: Wzory umów Tag artykułu: umowa o podwykonawstwo Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych pod koniec 2013 roku wprowadziła znaczące zmiany, które w większym stopniu regulują zakres zawierania umów z podwykonawcami. Po raz pierwszy m.in. została wprowadzona definicja umowy o podwykonawstwo.

 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Umowa o podwykonawstwo - zakres

Umowa z podwykonawcą nie jest ściśle regulowana przez przepisy prawa. W Kodeksie cywilnym znajduje się jedynie jeden artykuł opisujący ogół zasad dotyczących zawierania umowy pomiędzy inwestorem (zamawiającym), wykonawcą oraz podwykonawcą.

Warunkiem zawarcia umowy z podwykonawcą jest sporządzenie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jest to absolutna podstawa w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów - jako dowód w postępowaniu sądowym.

Informacje, które głównie powinna zawierać umowa z podwykonawcą, to:

  • zakres prac z dokładnym ich opisem,

  • technologia wykonania prac,

  • materiały konieczne do użycia,

  • termin realizacji,

  • wysokość i sposób obliczenia wynagrodzenia.

Podwykonawca ma obowiązek przedstawić szczegółową dokumentację techniczną wraz z harmonogramem prac, w której opisane są terminy realizacji kolejnych etapów zlecenia. Jeżeli istnieje taka możliwość dopuszczalne jest dopisanie ewentualnych odstępstw od harmonogramu w razie wystąpienia zdarzeń losowych. Wykonawca natomiast ma prawo zawrzeć na piśmie kary umowne.

Umowa o podwykonawstwo - prawa podwykonawcy

Co do zasady inwestor - zamawiający oraz wykonawca odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie podwykonawcy. Oznacza to, że w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od zapłaty za wykonane usługi, podwykonawca ma prawo żądać wypłaty należności od samego inwestora. Skuteczne uzyskanie należności od inwestora możliwe jest jedynie wtedy, gdy wcześniej wyraził on zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą, a podwykonawca posiada na to odpowiedni dowód.

 

Sprawdź, jak ujmować usługi podwykonawców w KPiR!

Data: 2015-03-31 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór umowy w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.