Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Umowa o przejęcie długu z omówieniem

Data: 2014-07-22 Kategoria: Wzory umów Autor: Tomasz Stachowski

Zobowiązanie polegające na przejęciu długu od dotychczasowego dłużnika zostało uregulowane w art. 519 i 520 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zgodnie z dyspozycją tego przepisu osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony.

Przejęcie długu - zasady i forma

Instytucja przejęcia długu jest jedną z możliwości przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika. Zasadniczo przejęcie może nastąpić:

 • przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika, (oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron);
 • przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela (oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron i może być ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że przejemca długu jest niewypłacalny).

 

Warto wiedzieć!

“Wyłączona jest dopuszczalność umownego przystępowania do długu podatkowego” (wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt I CSK 485/11).

 

Jednym z kluczowych elementów powstania tego zobowiązania jest wyrażenie zgody na przejęcie długu. W praktyce każda ze stron umowy może wyznaczyć osobie, której zgoda jest potrzebna do osiągnięcia rezultatu przejęcia, odpowiedni termin do tego oświadczenia. Bezskuteczny upływ terminu jest poczytywany jako brak akceptacji.

W przypadku gdy skuteczność umowy o przejęcie długu uzależniona jest od zgody dłużnika, a ten jej nie wyraził, wówczas umowę uważa się za niezawartą.

Z kolei gdy zawarcie umowy warunkuje akceptacja wierzyciela, a ten zgody nie wyraził, potencjalny przejemca jest odpowiedzialny wobec dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia w przyszłości.

 

Ważne!

Zobowiązanie powinno być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności (ad solemnitatem). Dotyczy to także zgody wierzyciela na przejęcie długu.

 

Prawa przejemcy długu

Zgodnie z art. 524 k.c. przejmującemu dług przysługują przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które miał dotychczasowy dłużnik, z wyjątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelności dotychczasowego dłużnika.

Jednakże przejemca nie może powoływać się względem wierzyciela na zarzuty wynikające z istniejącego między nim a dotychczasowym dłużnikiem stosunku prawnego, będącego podstawą prawną przejęcia długu.

Powyższa zasada nie ma zastosowania do zarzutów, o których wierzyciel już wiedział.

Z kolei gdy wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem albo ograniczonym prawem rzeczowym (np. użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy hipoteka) ustanowionym przez osobę trzecią, poręczenie albo ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwilą przejęcia długu, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.

Przejęcie długu a cesja wierzytelności

Przejęcie długu

Przelew (cesja) wierzytelności

 • polega na na tym, że osoba trzecia  wstępuje  w miejsce dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony,
 • przedmiotem umowy jest dług (określone świadczenie na rzecz wierzyciela),
 • dług może być istniejący albo przyszły (określony w umowie),
 • przejęcie długu nie powoduje zmiany treści stosunku zobowiązaniowego,
 • przejęcie długu może nastąpić w drodze umowy pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika albo w drodze umowy pomiędzy dotychczasowym dłużnikiem a osobą trzecią - za zgodą wierzyciela,
 • skutkiem przejęcie długu jest zmiana podmiotu zobowiązanego do spłacenia długu,
 • ważność zawartej umowy uzależniona jest od udzielenia zgody,
 • zgoda może zostać udzielona przed jak i po zawarciu umowy,
 • forma szczególna - pisemna pod rygorem nieważności.
 • polega na przeniesieniu wierzytelności w drodze umowy na osobę trzecią,
 • przedmiotem umowy jest wierzytelność (prawo, które przysługuje wierzycielowi do wymagania od dłużnika określonego świadczenia),
 • wierzytelność może być istniejąca albo przyszła (określona w umowie), dopuszcza się przelew przedawnionej, jednakże nie może wynikać z nieważnej umowy,
 • wierzytelność może być zabezpieczona hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym,
 • skutkiem zawarcia cesji jest to, że osoba trzecia wstępuje w prawa dotychczasowego wierzyciela,
 • cedent (ustępujący) musi powiadomić dłużnika o dokonanym przelewie,
 • brak wymaganej zgody dłużnika na przejęcie wierzytelności,
 • brak wymaganej szczególnej formy.
Data: 2014-07-22 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór umowy w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.