Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Umowa o zakazie konkurencji w innych umowach z obszernym omówieniem

umowa o zakazie konkurencji
Data: 2016-12-29 Kategoria: Wzory umów Tag artykułu: umowa o zakazie konkurencji

Zabezpieczeniem jakie stosuje się przy zawieraniu umów cywilnoprawnych lub o pracę jest dodatkowa umowa o zakazie konkurencji.

Czym jest zakaz konkurencji?

Zakaz konkurencji został uregulowany w rozdziale IIa ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Co do zasady, aby zakaz konkurencji był skuteczny w trakcie lub po ustaniu stosunku pracy, pracodawca i pracownik powinni zawrzeć na piśmie umowę o zakazie konkurencji. Na podstawie takiej umowy zakaz konkurencji obowiązuje w trakcie pracy lub przez określony czas po odejściu lub zwolnieniu pracownika z pracy.

W przypadku umów o pracę mamy więc do czynienia z dwiema sytuacjami, w których może obowiązywać zakaz konkurencji:

  1. zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy,

  2. zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Zakaz konkurencji wynika z dbałości o dobro zakładu pracy, ochrony jego interesów w dobie wolnego rynku i związanej z tym zaostrzonej konkurencji między przedsiębiorcami. Kiedy pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy, obojgu powinno zależeć na dobrej pozycji zakładu pracy na rynku. Natomiast zastrzeżenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy ma na celu powstrzymanie byłego pracownika od wykonywania działalności konkurencyjnej względem dotychczasowego zakładu pracy.

Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

Art. 101(1) kodeksu pracy wyraźnie stanowi, że zakaz konkurencji powinien być określony w odrębnej umowie. Może ona być zawarta jednocześnie z umową o pracę, stanowiąc jej część (np. paragraf o zakazie konkurencji). Wówczas jeden dokument będzie tak naprawdę zawierał w sobie dwa kontrakty (o pracę oraz o zakazie konkurencji), które zawsze muszą być rozpatrywane oddzielnie (np. w sytuacji gdy bada się ich ważność). Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby umowę o zakazie konkurencji podpisać już w trakcie trwania stosunku pracy jako odrębny kontrakt.

 

Uwaga!

Umowa o zakazie konkurencji (zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu) zawsze powinna być zawarta na piśmie. Wszelkie uzgodnienia dotyczące jej treści, ustne lub w formie elektronicznej, są nieważne (art. 101(3) kodeksu pracy).

 

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy powinna zawierać takie elementy jak:

  1. Strony umowy

  1. Czas obowiązywania umowy (najczęściej taki sam, jak czas obowiązywania umowy o pracę)

  1. Zakres zakazu konkurencji

Strony powinny precyzyjne określić czynności zabronione pracownikowi - ich rodzaj, zasięg terytorialny, formę prawną. Zgodnie z orzecznictwem SN przyjmuje się, że “konkurencyjną działalnością jest aktywność przejawiana w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się - chociażby częściowo - z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy. W rezultacie zakazana może być taka działalność, która narusza interes pracodawcy lub zagraża mu. Konkurencja to rywalizacja, współzawodnictwo między podmiotami lub osobami zainteresowanymi w osiągnięciu tego samego celu. Zajmowanie się interesami konkurencyjnymi jest więc równoznaczne z działaniem podejmowanym w celach zarobkowych lub udziałem w przedsięwzięciach czy transakcjach handlowych, których skutki odnoszą się (lub potencjalnie mogą się odnieść), chociażby częściowo, do tego samego kręgu odbiorców” (por. wyrok SN z dnia 24 października 2006 r., sygn. akt II PK 39/06). Pracodawca nie może zakazać jednak pracownikowi działalności, która nie jest dla niego konkurencyjna (czyli postanowienie umowy o pracę zabraniające pracownikowi podejmowania działalności dodatkowej niekonkurencyjnej jest nieważne). Działalność taka może jednak stanowić podstawę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli pracodawca wykaże, że pracownik nie wywiązywał się wskutek dodatkowego zatrudnienia ze swych obowiązków i miało to niekorzystny wpływ na interesy firmy (por. art. 52 kodeksu pracy - pracodawca musi wykazać, że dodatkowa działalność stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych).

Data: 2016-12-29 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór umowy w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.