Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Wzór Umowa zlecenie z omówieniem

Data: 2013-08-10 Kategoria: Wzory umów Tag artykułu: umowa zlecenia wzór Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych bardzo często stosowanych przez pracodawców w celu zatrudniania pracowników. Wynika to z faktu, iż umowa ta regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, a więc nie obowiązują jej np. przepisy co do minimalnego wynagrodzenia za pracę, czasu pracy itp.

Podpisując umowę zlecenie zleceniodawca zleca a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych czynności. Jest to więc umowa starannego działania, polegająca na dążeniu przez zleceniobiorcę do zrealizowania określonych umową zadań przy zachowaniu należytej staranności.  

Odpowiedzialność przy umowie zlecenie

Co do zasady zleceniobiorca powinien wykonać czynności określone w umowie osobiście i nie jest odpowiedzialny za ich ostateczny efekt. Jego odpowiedzialność w ramach wykonywanych czynności o ile nie została określona w umowie uregulowana jest kodeksem cywilnym. W szczególności chodzi tu o odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zlecenia, bądź powstałe w wyniku działań zleceniobiorcy szkody. Jeśli jednak umowa zezwala zleceniobiorcy na powierzenie wykonania pracy osobie trzeciej, to odpowiedzialnym za wykonywane zlecenie jest w takiej samej mierze zleceniobiorca jak i wskazany przez niego zastępca.

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdym momencie jej trwania przez każdą ze stron. Nie obowiązuje tutaj termin wypowiedzenia o ile nie został określony w umowie.

Elementy umowy zlecenie

Umowa zlecenie powinna zawierać:

1) oznaczenie stron umowy:

  • dane zleceniodawcy
  • dane zleceniobiorcy

2) określenie przedmiotu zlecenia

Opis czynności objętych zakresem umowy oraz wszelkie niezbędne wytyczne co do ich wykonywania.

3) wynagrodzenie

O ile umowa zlecenie jest umową odpłatną, należy określić w niej wysokość wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy. Jeśli umowa ta nie jest umową odpłatną, należy ten fakt zaznaczyć w umowie.

5) datę rozpoczęcia i zakończenia umowy

6) inne ustalenia - fakultatywne np. forma zapłaty np. gotówka bądź przelew

7) podpisy obu stron umowy.

 

Data: 2013-08-10 Kategoria: Wzory umów
pdf
wzór umowy w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów umowy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
doc
wzór umowy w formacie DOC (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów umowy DOC wymagany jest program Microsoft Word 2003 lub nowszy.