Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Kwartalne rozliczenie podatku a zakładanie działalności gospodarczej

Kwartalne rozliczenie podatku - kiedy jest możliwe?
Data: 2017-02-02 Kategoria: Podatek dochodowy Tag artykułu: kwartalne rozliczenie podatku Autor: Angelika Borowska

Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług staje się coraz bardziej popularne. W przypadku podatku VAT nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z tej formy rozliczania. Sprawdźmy, jak wybrać kwartalne rozliczenie podatku, kiedy jest to możliwe oraz jakie są korzyści z takiej częstotliwości prowadzenia rozliczeń z fiskusem.

Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego

Zaliczki na podatek dochodowy rozliczane kwartalnie podlegają wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale - gdy dzień ten przypada w weekend lub święto, termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy następujący po 20.

Terminy płatności zaliczek za poszczególne kwartały kształtują się co do zasady następująco:

 • I kwartał roku - do 20 kwietnia,
 • II kwartał roku - do 20 lipca,
 • III kwartał roku - do 20 października,
 • IV kwartał roku - do 20 stycznia.

Co ważne, z płatności zaliczki za ostatni kwartał zwolnieni są ci podatnicy, którzy przed upływem terminu jej zapłaty złożą zeznanie roczne (dotyczy to PIT-36 oraz PIT-36L). Należy tutaj podkreślić, że ewentualny podatek, który wyjdzie do zapłaty w zeznaniu rocznym, należy uregulować wyjątkowo do 20 stycznia. 

Z prawa do kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego mogą skorzystać podatnicy określeni w art. 44 ust. 3g ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią kwartalne rozliczenie podatku przysługuje małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej.

W związku z zaliczkami na podatek dochodowy nie składa się okresowych deklaracji rozliczeniowych. Należy jedynie każdorazowo wyliczyć i opłacać zaliczki za poszczególne okresy, które zostaną wykazane w zeznaniu rocznym.

Kwartalne rozliczenie podatku VAT

Rozliczając podatek VAT kwartalnie, podatnik jest zobligowany do składania i opłacania deklaracji VAT-7K w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Podobnie jak w przypadku zaliczek na podatek dochodowy, gdy termin ten przypadnie w święto lub weekend ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Terminy płatności podatku VAT za każdy z kwartałów roku wyglądają następująco:

 • I kwartał roku - do 25 kwietnia,
 • II kwartał roku - do 25 lipca,
 • III kwartał roku - do 25 października,
 • IV kwartał roku - do 25 stycznia.

Kwartalne rozliczenie podatku VAT dotyczy tylko dla małych podatników, o których mowa w art. 2 ust. 25 ustawy o VAT i tylko w sytuacji, gdy od daty rejestracji do VAT minął okres co najmniej 12 miesięcy.

Co za tym idzie, kwartalne rozliczenie podatku VAT nie jest możliwe dla:

 • podatników rozpoczynających działalność, którzy w chwili jej zakładania podejmują decyzję o rejestracji do VAT (możliwość tę uzyskają dopiero po upływie 12 m-cy od momentu rejestracji do VAT i ponownym złożeniu formularza VAT-R),
 • podatników, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z VAT i podjęli decyzję o rejestracji  do VAT - przez okres pierwszych 12 miesięcy rozliczania VAT,
 • podatników, którzy przekroczyli limit sprzedaży określający małych podatników VAT, tj. 1 200 000 EURO (przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł).

Dodatkowo na podstawie art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT kwartalne rozliczenie podatku VAT nie jest możliwe dla podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

 

Art. 99. ust. 1 ustawy o VAT

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:

1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

5. Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.
Data: 2017-02-02 Kategoria: Podatek dochodowy