Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - część I

podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
Data: 2017-01-05 Kategoria: Ubezpieczenia Tag artykułu: podstawa wymiaru zasiłku chorobowego Autor: Beata Kostrzycka

Każda osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym może uzyskać prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia. Jak ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego? Odpowiadamy poniżej.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - jak ją ustalić?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Należy tutaj podkreślić, że “za okres” a nie “w okresie” ma zasadnicze znaczenie przy wypłacaniu wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca.

Przykład 1.

Pracownik, któremu wypłaca się wynagrodzenie ostatniego roboczego dnia miesiąca, zachorował 16 sierpnia 2016 r. Jego podstawa zasiłkowa będzie ustalona na podstawie wynagrodzeń wypłacanych w okresie sierpień 2015 - lipiec 2016.

Pracownik, który ma wypłatę wynagrodzenia wypłacaną do 10. dnia następnego miesiąca, zachorował 16 sierpnia 2016 r. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego będzie ustalona na podstawie wynagrodzeń wypłacanych w okresie wrzesień 2015 - sierpień 2016 za okres sierpień 2015 - lipiec 2016.    

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy ustalić za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia. Pełen miesiąc kalendarzowy uznaje się wtedy, gdy pracownik został zatrudniony od pierwszego dnia roboczego danego miesiąca. Pomija się miesiące niepełne.

W przypadku gdy umowa o pracę została zawarta w trakcie miesiąca, a niezdolność do pracy powstała w następnym, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Podstawę tę uzupełnia się do pełnego  miesiąca zatrudnienia, według zasad ustalonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku:

  • nie wlicza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy,

  • przyjmuje się - po uzupełnieniu - wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Uzupełniane są zarówno pomniejszone za okresy choroby składniki stałe (pensje zasadnicze pomniejszona za okres choroby), jak i składniki zmienne, które wchodzą do podstawy zasiłkowej (premie, dodatki).

Jeżeli pracownik w każdym miesiącu przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się wynagrodzenie za wszystkie miesiące, uzupełnione do pełnej wysokości. Co znaczy, że nie kwota jaką pracownik otrzymał wchodzi do podstawy, a kwota jaką otrzymałby gdyby nie usprawiedliwiona nieobecność.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie powinna uwzględniać składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo podczas wypłaty zasiłku w czasie trwania ubezpieczenia. Składniki te wlicza się dopiero do podstawy wymiaru, gdy wygasa umowa z pracownikiem. Za jeden dzień choroby przysługuje jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Przykład 2.

Pracownik jest zatrudniony w firmie od 12 stycznia 2016 r. Przebywał na zwolnieniu lekarskim od 28 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. Od pierwszego dnia ma prawo do zasiłku chorobowego. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ustalana się za pełnie miesiące kalendarzowe przepracowane przez pracownika, tzn. od lutego 2016 r. do kwietnia 2016 r. Styczeń jest wyłączony, ponieważ jest on niepełnym miesiącem przepracowanym przez pracownika.

Data: 2017-01-05 Kategoria: Ubezpieczenia