Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Jak jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - część II

Jak jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego - część II
Data: 2017-01-16 Kategoria: Ubezpieczenia Tag artykułu: podstawa wymiaru zasiłku chorobowego Autor: Beata Kostrzycka

Jak naliczana jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego? Czy składa się na nią wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze? Jakie składniki wynagrodzenia możemy przyjąć do jej ustalenia? Odpowiadamy w naszym artykule.

Uwzględnianie w podstawie wymiaru  zasiłku chorobowego składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesięczne

Do postawy wymiaru zasiłku chorobowego wliczają się także składniki wynagrodzenia za okres dłuższy niż miesiąc. Wypłacane one są w różnych terminach i wlicza się je do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe. Są to:

1. Wypłaty kwartalne

Składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy kwartalne wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasadę tę stosuje się nawet wówczas, gdy w danym kwartale pracownik wykonywał pracę przez mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy oraz wtedy, gdy za niektóre z czterech kwartałów poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownik nie otrzymał składnika wynagrodzenia kwartalnego, bez względu na przyczynę nieprzyznania.

Przykład 1.

Pracownik został zatrudniony od 5 października 2015 r. Od 13 kwietnia 2016 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Oprócz stałego wynagrodzenia miesięcznego pracownik otrzymał premię kwartalną (uznaniową) za IV kwartał 2015 r. oraz za I kwartał 2016 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego będzie stanowiło przeciętne wynagrodzenie za 5 pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia, tj. za okres od listopada 2015 r. do marca 2016 r. Premie kwartalne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku, pod warunkiem że są one pomniejszane za czas choroby. Należy je wliczyć do podstawy, uwzględniając również pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia:

  • z pełnej kwoty premii za IV kwartał (okres od 5 października do 31 grudnia 2015 r.) należy obliczyć proporcjonalnie wysokość premii za listopad i grudzień (wyłączyć kwotę premii za październik),

  • dodać kwotę premii za I kwartał 2016 r.,

  • otrzymaną kwotę podzielić przez 5 (liczba pełnych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia).

2. Składniki za okresy roczne

Składniki wynagrodzenia za okresy roczne uwzględniane są do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w który powstała niezdolność do pracy. W przypadku gdy pracownik nie przepracował całego roku poprzedzającego miesiąc, w którym przebywał na zwolnieniu lekarskim albo korzystał z urlopu wypoczynkowego bądź bezpłatnego, do ustalenia podstawy tych składników uwzględnia się proporcjonalnie liczbę pełnych miesięcy przepracowanych.

Przykład 2.

Pracownikowi wypłacane jest stałe miesięczne wynagrodzenie. Od 19 marca do 22 marca 2016 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć okres od marca 2015 r. do lutego 2016 r. W styczniu otrzymał premię roczną. Składnik wynagrodzenia jest pomniejszany za okres pobierania zasiłku i uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku:

  • premia roczna - 1/12 premii za rok 2015.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego a składniki wynagrodzenia wypłacane zaliczkowo

Jeżeli w okresie, który bierzemy pod uwagę przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku, niektóre składniki wynagrodzenia, np. premie wypłacone zaliczkowo, wlicza się w wysokości wypłaconej zaliczkowo, a po ich wyrównaniu podstawę przelicza się, uwzględniając te składniki i wyrównuje wysokość zasiłku. Może również wystąpić sytuacja, kiedy dany składnik pracownikowi przysługuje, ale nie został wypłacony do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych. Wówczas do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się te składniki w wysokości wypłaconej za poprzednie okresy.

Data: 2017-01-16 Kategoria: Ubezpieczenia