Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury - wzór z omówieniem

Data: 2014-02-10 Kategoria: Wzory pism Autor: Tomasz Stachowski

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do sporządzenia i wpisania do tej ewidencji spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych oraz braków i odpadów m.in. w razie likwidacji działalności.

Remanent likwidacyjny dla celów PIT a VAT

Spis z natury sporządza się zarówno do celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

W praktyce podatnicy obu tych podatków powinni sporządzić trzy spisy - po jednym dla wymogów przewidzianych dla podatku dochodowego i VAT, a także trzeciego dokumentu (często mylonego z remanentem) o nazwie “wykaz składników majątku pozostających na dzień likwidacji działalności”.

Przy sporządzaniu spisu przedsiębiorca powinien stosować ceny rynkowe. Należy dodać, że podatnik ma obowiązek opodatkować majątek objęty spisem - osobno dla celów podatku dochodowego oraz dla celów podatku VAT.

Przy remanencie likwidacyjnym dla celów VAT powinno się ująć zarówno towary handlowe i materiały, jak i wyposażenie firmy oraz środki trwałe, przy których nabyciu przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT, a które pozostają na dzień likwidacji w firmie.

Nie trzeba składać do urzędu skarbowego remanentu likwidacyjnego, który został sporządzony dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik musi jedynie sporządzony spis przechowywać w prowadzonej ewidencji księgowej przez okres 6 lat.

Odmiennie sprawa przedstawia się ze spisem likwidacyjnym, w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług, który należy dostarczyć do urzędu. Informacje, które zostały ustalone na podstawie spisu, należy złożyć wraz z ostatnią deklaracją VAT-7 (VAT-7K). Zaś wartość remanentu należy wykazać w poz. 33 deklaracji - kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.

Zgodnie z § 28 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zmianami)  o zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Zatem podatnik, który zamierza przeprowadzić remanent likwidacyjny powinien powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przynajmniej na 7 dni przed sporządzeniem tego spisu.

Co powinno zawierać powiadomienie ?

  1. Data i miejsce powstania pisma,
  2. Dane podatnika (dane powinny obejmować w szczególności imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania (siedziby), NIP lub PESEL podatnika),
  3. Oświadczenie o formie prowadzonej działalności gospodarczej (oświadczenie zawiera informacje czy podatnik prowadzi działalność indywidualnie, czy w formie spółki cywilnej),
  4. Powód dokonania spisu (w tym przypadku powodem przeprowadzenia spisu z natury jest likwidacja działalności gospodarczej),
  5. Podpis podatnika,
  6. Fakultatywnie podstawa prawna: § 28 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zmianami).
Data: 2014-02-10 Kategoria: Wzory pism
pdf
wzór pisma w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów pisma PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór pisma w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów pisma DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.