Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zerowa zaliczka na podatek dochodowy - zasady rozliczenia

Zerowa zaliczka na podatek dochodowy a konieczność jej udokumentowania
Data: 2017-03-03 Kategoria: Podatek dochodowy Tag artykułu: zerowa zaliczka na podatek dochodowy Autor: Andrzej Lazarowicz

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na podatników obowiązek odprowadzania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Zazwyczaj zaliczki te opłacane są w okresach miesięcznych. Jednak w niektórych przypadkach możliwe jest też opłacanie zaliczek w okresach kwartalnych bądź uiszczanie tzw. zaliczek uproszczonych. Jednak co należy zrobić w sytuacji, gdy po obliczeniu podatku dochodowego za dany okres wychodzi zerowa zaliczka na podatek dochodowy? Odpowiadamy poniżej

Zaliczki na podatek dochodowy - kto je opłaca? 

Przedsiębiorcy mają obowiązek wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, które stanowią różnice pomiędzy podatkiem należnym od uzyskanego dochodu od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych w poprzednich miesiącach. Wyjątek stanowi tzw. zerowa zaliczka na podatek dochodowy.

Zaliczki na podatek dochodowy mają obowiązek odprowadzać podatnicy, którzy opodatkowani są:

Miesięczne zaliczki na podatek dochodowy

Jak zostało wspomniane powyżej miesięczne zaliczki to podstawowa forma opłacania podatku dochodowego. Nie ma konieczności zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miesięcznej formy rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy w okresach miesięcznych za pomocą skali podatkowej lub podatku liniowego zobowiązani są do wpłacania należnej kwoty do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

 

Ważne!

Przedsiębiorca nie musi wpłacać zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc danego roku kalendarzowego, czyli za grudzień, jeśli do 20 stycznia następnego roku podatkowego złoży zeznanie roczne.

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie mogą opłacać:

  • podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej,

  • mali podatnicy.

Podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania zaliczki na podatek dochodowy, zobowiązani są do wpłacania należnych kwot w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

W sytuacji, gdy podatnik opodatkowany według skali podatkowej lub podatkiem liniowym ma zamiar opłacać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie, powinien zawiadomić o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Należy jednak mieć na względzie, że wybraną formę rozliczania zaliczek na podatek dochodowy należy sukcesywnie stosować przez cały rok.

Raz złożone zawiadomienie o wyborze formy rozliczania zaliczek będzie miało zastosowanie także w latach następnych, chyba że podatnik złoży w formie pisemnej zawiadomienie o rezygnacji z uiszczania kwartalnych zaliczek.

Uproszczona forma wpłacania zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki w formie uproszczonej mogą wpłacać podatnicy podatku dochodowego opodatkowani na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Jednak zaliczek uproszczonych nie można opłacać kwartalnie, a jedynie w okresach miesięcznych.

 

Ważne!

Zaliczek uproszczonych nie mogą wybrać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym po raz pierwszy podjęli działalność oraz podatnicy, którzy rozpoczęli działalność  w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Oznacza to, że z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy nie mogą skorzystać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w roku 2015 i 2016.

 

Przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są według skali podatkowej, uiszczają uproszczoną zaliczkę w wysokości 1/12 kwoty obliczonej za pomocą skali podatkowej od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym za:

  • poprzedni rok podatkowy lub

  • dwa lata temu, jeśli w zeznaniu rocznym za poprzedni rok podatnik nie wykazał dochodu lub wykazał dochód w kwocie niższej niż kwota zobowiązująca do zapłaty podatku.

Podatnicy stosujący uproszczone zaliczki na podatek dochodowy w 2016 roku ustalają więc ich wysokość w oparciu o dochód wykazany w zeznaniu rocznym za rok 2014, składanym w 2015 roku. Jeśli jednak w zeznaniu tym podatnik nie wykazał dochodu lub osiągnięty dochód nie powodował obowiązku zapłaty podatku, wysokość uproszczonej zaliczki ustala się na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym za 2013 rok. Jeśli zaś w tym roku również dochód nie został wykazany, podatnik nie może opłacać podatku dochodowego za pomocą zaliczek uproszczonych.

Data: 2017-03-03 Kategoria: Podatek dochodowy