Trwa generowanie dokumentu...

Zakończono!

Pobierz

Zgoda na publikację wizerunku pracownika - wzór z omówieniem

zgoda na publikację wizerunku
Data: 2015-07-07 Kategoria: Wzory pism Tag artykułu: zgoda na publikację wizerunku Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Wizerunek jest bezspornie daną osobową, w związku z czym podlega on odpowiedniej ochronie. Jeżeli przedsiębiorca chce zatem wykorzystać wizerunek swojego pracownika, powinien na początek prawnie się zabezpieczyć. Jednym z elementów zabezpieczenia jest uzyskanie zgody na publikację wizerunku pracownika.

Czym jest wizerunek?

Wyjaśnienie pojęcia wizerunku należałoby szukać w przepisach kodeksu cywilnego, jak i w słowniku języka polskiego.

Wizerunek w Kodeksie Cywilnym

Zgodnie z treścią KC wizerunek jest dobrem osobistym człowieka, które podlega ochronie równolegle na różnych gruntach prawnych.

 

Art. 23 Kodeks Cywilny

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Wizerunek w słowniku języka polskiego

Nieco inaczej pojęcie wizerunku wyjaśnia słownik języka polskiego, wskazując jego bardziej namacalny wymiar.

 

Wizerunek - Słownik języka polskiego

1. «czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.»

2. «sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana»

Ochrona wizerunku pracownika

Która gałąź prawa chroni wizerunek pracownika? Okazuje się, że niejedna. Wizerunek chroniony jest bowiem zarówno przez ustawę o ochronie danych osobowych, jak i ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale także przez kodeks cywilny.

Publikacja wizerunku pracownika a prawo autorskie

Wizerunek podlega ochronie na wielu gruntach prawnych, w tym na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Według jej postanowień, aby rozpowszechnić czyjś wizerunek, konieczne jest uzyskanie zezwolenia od osoby, o której dobro osobiste chodzi (za pewnymi wyjątkami, o których wprost mowa w przepisach).

 

Art. 81 ust. 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  • 1)  osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

  • 2)  osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

Zatem według prawa autorskiego pracodawca, chcący wykorzystać wizerunek pracownika, powinien otrzymać od niego zgodę na wykorzystanie wizerunku. Zgodę tę najlepiej uzyskać na piśmie. Dokument taki bowiem w razie potrzeby będzie mógł posłużyć jako dowód w sprawie.

Publikacja wizerunku pracownika a ochrona danych osobowych

Poza prawem autorskim i przepisami kodeksu cywilnego wizerunek chroniony jest również przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dlaczego? Z uwagi na fakt, że wizerunek należy do kategorii danych osobowych - pozwala bowiem na zidentyfikowanie osoby fizycznej, zwykle bez nadmiernych nakładów.

 

Art. 6 ust. 1. Ustawa o ochronie danych osobowych

W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

Przetwarzanie wizerunku jest zatem możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Są to:

  • zgodność z prawem,

  • celowość,

  • adekwatność.

 

Art. 7. Ustawa o ochronie danych osobowych

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)

2) przetwarzaniu danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Data: 2015-07-07 Kategoria: Wzory pism
pdf
wzór pisma w formacie PDF (druk do ręcznego wypełnienia) Do wydrukowania wzorów pisma PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie adobe
docx
wzór pisma w formacie DOCX (edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie) Do edycji wzorów pisma DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.