Kalkulator amortyzacji metodą degresywną

Kalkulator amortyzacji metodą degresywną oblicza odpisy amortyzacyjne od środków trwałych określonych w art. 22k ust. 1 updof i art. 16k ust. 1 updop, tj. maszyn i urządzeń zakwalifikowanych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych.

Kalkulator w pierwszym roku podatkowym oblicza odpisy amortyzacyjne przy zastosowaniu stawek podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych – od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania.

Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, kalkulator dokonuje dalszych odpisów amortyzacyjnych liniowo.

Aby wyliczyć amortyzację należy podać:

  • wartość początkową środka trwałego, jest ona podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych. Ustala się ją według ceny nabycia, kosztu wytworzenia albo według wartości rynkowej,
  • miesiąc rozpoczęcia amortyzacji, jest pierwszym miesiącem następującym po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji,
  • stawkę amortyzacją zależy ona od rodzaju środka trwałego (stawki amortyzacyjne znaleźć można w “Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych”, stanowiący załącznik do updof oraz updop),
  • wartość wskaźnika podwyższającego podstawową stawkę amortyzacyjną (z Wykazu stawek amortyzacyjnych). Nie może on być niższy niż 1,01 i wyższy niż 2,0. Np. jeśli roczna stawka wynosi 10%, a wskaźnik podwyższający 2, to w ciągu roku można odpisać 20% wartości środka trwałego.
Kalkulator amortyzacji metodą degresywną
Wartość początkowa
Miesiąc rozpoczęcia
Stawka amortyzacyjna
%
Wskaźnik podwyższający
Oblicz


Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych