Kalkulator limitów na kasę fiskalną

Kalkulator limitu na kasę fiskalną pozwala określić obrót uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej w roku, w którym rozpoczęto dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Limit ten wynosi 20.000 zł ale dla osób rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób prywatnych liczony jest proporcjonalnie z podziałem na okres, od którego rozpoczęto sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w stosunku do liczby dni w danym roku. W tym przypadku nie ma więc znaczenia data rozpoczęcia działalności, ale data pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej.  W  kolejnych latach sprzedaży limit 20.000 zł zwalniający z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej nie podlega już rozbiciu proporcjonalnemu a przypada w całości na dany rok.  

Przy ustalaniu limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej należy wziąć pod uwagę, że wlicza się do niego jedynie należności z tytułu sprzedaży na rzecz osób prywatnych (u czynnych podatników VAT będą to kwoty netto przychodu ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych).

Nie każdy przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Finansów wymienia bowiem szereg czynności jakie podlegają obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej bez względu na limit sprzedaży, czyli już od pierwszej takiej czynności: Kto od stycznia 2015 musi posiadać kasę fiskalną?

Kalkulator limitów na kasę fiskalną
Rozpoczęcie sprzedaży
Limit obrotu uprawniający do zwolnienia
Oblicz


Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych