Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych oblicza należne odsetki od zaległych zobowiązań. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin ten przenoszony jest na pierwszy następny dzień roboczy niebędący ustawowo wolnym od pracy. Natomiast jeżeli termin ten przypada na inny dzień wolny od pracy, tak jak sobota, nie jest on przesuwany. Odsetki od zobowiązań naliczane są za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po określonym pierwotnie terminie zapłaty.

Odsetki ustawowe obecnie wynoszą 7% w skali roku. Wysokość tą określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Aby odpowiednio wyliczyć kwotę należnych odsetek ustawowych, należy podać:

  • kwotę zaległego zobowiązania,
  • termin, do którego należało uiścić zobowiązaną kwotę,
  • datę dnia, na który mają zostać wyliczone odsetki.
Kalkulator odsetek - odsetki ustawowe
Kwota
Termin należności
Data zapłaty
Oblicz


Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych