Kalkulator umowa o dzieło

Kalkulator umów o dzieło pozwala oszacować całkowity koszt wynikający z zawarcia umowy o dzieło, a także wyliczyć wartość podatku dochodowego za wykonawcę dzieła oraz kwotę, którą należy wypłacić wykonawcy z tytułu wykonanej umowy.

Kwota brutto: to należność z tytułu umowy, od której wyliczany jest podatek dochodowy.

Kwota netto: to kwota należności do wypłaty wykonawcy dzieła z tytułu wykonanej umowy, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.

Prawa autorskie: przy korzystaniu z praw autorskich stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów, stanowią one 50% uzyskanego przez podatnika przychodu. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów, który aktualnie wynosi 42.764 zł

Próg podatkowy: dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy o dzieło jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Aktualnie obowiązują dwie stawki 18% - pierwszy próg oraz 32% - drugi próg.

Własny pracownik: przychód z tytułu umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem (z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę) podlega zarówno opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak i oskładkowaniu. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uwzględnia się wynagrodzenie z pracy na etacie jak i wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło uzyskane przez tę osobę w danym miesiącu.

Zryczałtowany podatek: w przypadku gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Zryczałtowany podatek dochodowy nie ma zastosowania przy umowach, których wynagrodzenie jest określone stawką godzinową.

Kalkulator umów o dzieło
Oblicz


Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych