Kalkulator - umowa zlecenie

Kalkulator umów zlecenie pozwala oszacować całkowity koszt wynikający z zawarcia umowy zlecenie, a także wyliczyć wartość składek ZUS oraz podatku dochodowego za zleceniobiorcę oraz kwotę, którą należy wypłacić zleceniobiorcy z tytułu wykonanej umowy.

Kwota brutto: to należność z tytułu umowy, od której wyliczane są składki ZUS oraz podatek dochodowy.
Kwota netto: to kwota należności do wypłaty zleceniobiorcy z tytułu wykonanej umowy po potrąceniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Prawa autorskie: przy korzystaniu z praw autorskich stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów, stanowią one 50% uzyskanego przez podatnika przychodu. Należy pamiętać o pilnowaniu rocznego limitu kwoty kosztów, który aktualnie wynosi 42.764 zł

Próg podatkowy: dochód osiągnięty poprzez zawarcie umowy zlecenie jest opodatkowany na zasadach ogólnych, w związku z tym przy wyliczaniu podatku stosowana jest skala podatkowa. Przy skali podatkowej stawki podatku są przypisane określonym przedziałom dochodów. Aktualnie obowiązują dwie stawki 18% - pierwszy próg oraz 32% - drugi próg.

Zryczałtowany podatek: w przypadku gdy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł, należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Zryczałtowany podatek dochodowy nie ma zastosowania przy umowach, których wynagrodzenie jest określone stawką godzinową czy za wykonaną jednostkę (również gdy umowa jest zawierana z własnym pracownikiem).

Schemat składek: podleganie ubezpieczeniom w ZUS jest uzależnione od posiadania statusu studenta/ucznia lub od posiadania innych tytułów do ubezpieczeń (np. umowa o pracę, własna działalność gospodarcza). Wybór właściwego schematu składek pozwoli na prawidłowe wyliczenie składek na poszczególne ubezpieczenia.

Fundusz pracy - składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Składkę tą ustala się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca:

  • co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w pierwszym roku pracy.

W niektórych wypadkach zleceniodawca nie musi płacić tej składki, np. gdy suma przychodów zleceniobiorcy ze wszystkich źródeł, objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w danym miesiącu nie przekracza minimalnego wynagrodzenia.

Kalkulator umów zlecenie
%
Oblicz


Polecamy:
Księgowość
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Ubezpieczenia
Ochrona danych